ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณิณี จันทร์แก้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2 ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดกินได้ และศักยภาพของสาหร่ายสีแดง และ สีเขียวน้ำจืดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
ปี พ.ศ. 2559
3 การศึกษาเบื้องต้น : การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาเครื่องสับย่อยและอัดแท่งใบปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลโดยใช้ต้นกำลังจากเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์
5 ความสำเร็จของการจัดการความรู้พลังงานชุมชนในจังหวัดตรังโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2557
6 ป่าสาคูในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง(นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง)เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7 การแพร่กระจาย และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายสีแดงน้ำจืดในพื้นที่ต้นน้ำ เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
8 การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมของต้นทุเรียน และการใช้สารพาโคลบิวทราโซล เพื่อการผลิตทุเรียนนอกฤดูกาล
9 ชีววิทยา นิเวศวิทยา ปฏิสัมพันธ์ และการเกิดโรคปรสิตโมโนจีเนียนในปลานำจืด และการจัดการสุขภาพในระบบการเลี้ยงปลานำจืดเศรษฐกิจ ในบริเวณลุ่มนำภาคใต้ตอนกลางของประเทศไทย
10 ความหลากหลายและการแพร่กระจายของสาหร่ายสีแดงน้ำจืดในลำธารรอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
11 นิเวศวิทยาความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ ในแหล่งน้ำไหลรอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชและศักยภาพการนำไปใช้ประโยชน์
12 นิเวศวิทยา ความหลากหลายของสาหร่ายน้ำจืดขนาดใหญ่ ในแหล่งน้ำไหลรอบอุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชและศักยภาพการนำไปใช้ประโยชน์
ปี พ.ศ. 2552
13 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ดัชนีชีวภาพเพื่อพัฒนาคุณค่าทรัพยากรชีวภาพบริเวณป่าชายเลนปลูก อ่าวนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2551
14 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำสกัดชีวภาพในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน
15 การมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนร่วมกับการใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ในนากุ้งธรรมชาติต่อกำลังผลิตสัตว์น้ำแบบยั่งยืน