ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณา ชูฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การใช้เซลลูโลสที่แยกได้จากเศษเหลือทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเอทานอลผ่านกระบวนการย่อยสลายควบคู่กับการหมัก
ปี พ.ศ. 2560
2 แลคติกแอซิคแบคทีเรียกับเอนไซม์ไฮโดรเลสย่อยเกลือน้ำดีเป็นแบบจำลองสำหรับการลดปริมาณโคเลสเตอรอล
3 ผลของการบำบัดขั้นต้นและการย่อยเส้นใยปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนโดยเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสง
4 พลังงานชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากวัสดุเศษเหลือของปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2558
5 การผลิตน้ำมันจาก chlorella sp.ในภาวะการเจริญเติบโตแบบโฟโตทรอฟและการเจริญเติบโตแบบเฮเทอโรทรอฟ
6 การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ
ปี พ.ศ. 2557
7 เอนไซม์ไฮโรเลสย่อยเกลือน้ำดีของแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่แยกจากสมุนไพรหมักดั้งเดิมและอุจจาระของคน
8 การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ
ปี พ.ศ. 2556
9 โครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปลากะพงข้างปาน (Lutjanus russelli) ในอ่าวไทย
ปี พ.ศ. 2554
10 การทดสอบอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมในบ่อเลี้ยงปลาน้ำจืด
11 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากวัสดุเศษเหลือของกระบวนการแปรรูปปู
ปี พ.ศ. 2553
12 โครงการการผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทลายปาล์มที่ผ่านการย่อยโดยแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่คัดเลือก
ปี พ.ศ. 2552
13 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวมสถานการณ์สุขภาวะเพื่อจัดทำเอกสาร วิชาการประเด็นสุขภาวะของเด็กและเยาวชน: ความสุขที่มี ความดีที่ทำ ของเด็กใต้
14 อิทธิพลของโลหะไอออนและอินทรีย์คาร์บอนที่มีผลต่อกิจกรรมดีไนตริฟิเคชันโดยแบคทีเรียทนเกลือสายพันธุ์ P16 ที่แยกได้จากบ่อกุ้ง
15 Mae Ping Moon Light: Mapping Discourses of Community Right in Northern Thailand
16 ผลของโลหะอิออนต่อการผลิตชีวมวลและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจาก Rhodopseudomonas palustris KG31 ที่เลี้ยงในนำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ผ่านการบำบัดแบบไร้อากาศ
ปี พ.ศ. 2551
17 สารสกัดจากสมุนไพรขมิ้น
ปี พ.ศ. 2550
18 การสร้างบริการ Business Intelligent บนเว็บสำหรับการวิจัยนิเวศวิทยาและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
19 การศึกษาคุณลักษณะ องค์ประกอบ และการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาปลาบึกเลี้ยง
20 การเพิ่มผลผลิต 5-อะมิโนลีวูลินิกแอซิด จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงชอบ/ทนกรด ด้วยเทคนิคการฉายรังสี
21 การผลิต Paracoccus denitrificans กลายพันธุ์ เพื่อกำจัดไนเตรทและไนไตร์ทในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2535
22 การประยุกต์ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในอาหารหมักดั้งเดิม (น้ำบูดู) 1. การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการหมักบูดู