ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 วรนุช จำปานิล 2
10 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
11 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
12 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
13 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
14 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
15 ปราโมทย์ สุกใส 2
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 Somying Tumwasorn 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
20 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
23 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
24 คัคนางค์ มณีศรี 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
26 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
27 วิไล ชินธเนศ 1
28 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
29 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
30 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
31 ศิริชัย ศิริกายะ 1
32 Vanida Chantarateptawan 1
33 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
34 Srilert Chotpantarat 1
35 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
36 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
37 Boonchai Sangpetngam 1
38 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
39 Chalermpol Leevailoj 1
40 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
41 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
42 สำเริง แย้มโสภี 1
43 วัลลภ แย้มเหมือน 1
44 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
45 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
46 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
47 ฐปณี รัตนถาวร 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 สิริพร สิวราวุฒิ 1
50 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
51 สมพร พรมดี 1
52 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
56 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
58 วาริกา มังกะลัง 1
59 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
64 กฤษญา ตันนุกูล 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
66 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
67 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
68 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
69 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
70 Acom Sornsute 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 Waraporn Siriterm 1
73 Anawatch Mitpratan 1
74 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
75 Chonticha Srisawang 1
76 Jittima Chatchawansaisin 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 Pantharee Boonsatorn 1
79 ศุกันยา ห้วยผัด 1
80 Thada Jirajaras 1
81 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
82 เอกชัย อดุลยธรรม 1
83 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
84 Pornpimol Muanjai 1
85 กมลชนก ยวดยง 1
86 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
87 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
88 Thanathon Sesuk 1
89 สุวดี ยาป่าคาย 1
90 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
91 วินัย งามแสง 1
92 นภสร โกวรรธนะกุล 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
95 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
96 บรรจง คณะวรรณ 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 Supa Chantharasakul 1
99 Panee Boonthavi 1
100 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
101 Jaitip Paiboon 1
102 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
103 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 Puttipongse Varavudhi 1
106 ๋Janes, Gavin W. 1
107 ประคอง ชอบเสียง 1
108 รุ่งราวี ทองกันยา 1
109 Yeshey Penjor 1
110 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
111 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
112 พรรณี กาญจนพลู 1
113 ละอองทิพย์ เหมะ 1
114 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
115 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
116 สุมา เมืองใย 1
117 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
118 พัชรี อาจสาลี 1
119 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
120 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
121 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
122 กำจัด มงคลกุล 1
123 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
124 ชอุ่ม มลิลา 1
125 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
126 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
127 Chakkaphan Sutthirat 1
128 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
129 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 สิทธา กองสาสนะ 1
132 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
133 จันทิรา เกื้อด้วง 1
134 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
135 สิทธิพร แอกทอง 1
136 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
137 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
138 วิทยา ดวงธิมา 1
139 Phanphen Wattanaarsakit 1
140 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
141 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
144 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
145 Kittisak Likhitwitayawuid 1
146 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
147 Sumphan Wongseripipatana 1
148 เสถียร รุจิรวนิช 1
149 Garnpimol C. Ritthidej 1
150 วัฒนชัย สมิทธากร 1
151 Wilai Anomasiri 1
152 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
153 กาญจนา แก้วเทพ 1
154 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
155 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
156 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
157 Vimolmas Lipipun 1
158 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
159 Kitpramuk Tantayaporn 1
160 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
161 วิมล เหมะจันทร 1
162 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
163 Sompol Sanguanrungsirikul 1
164 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
165 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
166 มยุรี ตันติสิระ 1
167 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
168 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
169 Kasidit Nootong 1
170 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
171 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
172 Varunee Padmasankh 1
173 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
174 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
175 ไววิทย์ พุทธารี 1
176 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
177 Walaisiri Muangsiri 1
178 ประธาน ดาบเพชร 1
179 สันติ ชุตินธรา 1
180 Rajalida Lipikorn 1
181 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
182 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
183 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
184 วาสนา เสียงดัง 1
185 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
186 กุลวดี หันทาชีวะ 1
187 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
188 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
189 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
190 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
191 พงศธร เกษสำลี 1
192 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
193 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
194 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
195 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
196 อวย เกตุสิงห์ 1
197 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
198 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
199 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
200 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
201 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
202 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
203 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
204 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
205 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
206 วรันธร ประสานสารกิจ 1
207 Chariya Uiyyasathian 1
208 สมชัย วัฒนการุณ 1
209 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
210 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
211 เกียรติ จิวะกุล 1
212 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
213 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
214 ลักษณา สัมมานิธิ 1
215 Suchin Arunsawatwong 1
216 กระมล ทองธรรมชาติ 1
217 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
218 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
219 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
220 สายฝน ควรผดุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม