ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
10 วรนุช จำปานิล 2
11 ปราโมทย์ สุกใส 2
12 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
13 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
14 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
15 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
16 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
17 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
19 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
20 Somying Tumwasorn 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
22 Panee Boonthavi 1
23 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
25 วิไล ชินธเนศ 1
26 Supa Chantharasakul 1
27 อุทัย บุญประเสริฐ 1
28 Chalermpol Leevailoj 1
29 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 Naiyana Chaiyabutr 1
32 Srilert Chotpantarat 1
33 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
34 Ampa Luiengpirom 1
35 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
36 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
37 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
38 บรรจง คณะวรรณ 1
39 Boonchai Sangpetngam 1
40 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
41 Jaitip Paiboon 1
42 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
43 ธวัชชัย สันติสุข 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
45 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
47 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
48 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
49 สำเริง แย้มโสภี 1
50 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
53 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
55 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
57 คัคนางค์ มณีศรี 1
58 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
59 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
61 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
62 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
63 วาริกา มังกะลัง 1
64 Puttipongse Varavudhi 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
66 กาญจนา แก้วเทพ 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 วินัย งามแสง 1
69 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
70 Sompol Sanguanrungsirikul 1
71 Chonticha Srisawang 1
72 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
73 นภสร โกวรรธนะกุล 1
74 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
75 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
76 มยุรี ตันติสิระ 1
77 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
78 Kitpramuk Tantayaporn 1
79 Jittima Chatchawansaisin 1
80 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
81 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
84 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
85 Waraporn Siriterm 1
86 วิมล เหมะจันทร 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 Chayaporn Supachartwong 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 Anawatch Mitpratan 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 Yeshey Penjor 1
93 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
94 วัลลภ แย้มเหมือน 1
95 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
96 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
97 สุมา เมืองใย 1
98 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
99 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
100 ศิริชัย ศิริกายะ 1
101 ละอองทิพย์ เหมะ 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
104 Wilai Anomasiri 1
105 พรรณี กาญจนพลู 1
106 เสถียร รุจิรวนิช 1
107 Sumphan Wongseripipatana 1
108 รุ่งราวี ทองกันยา 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
111 ๋Janes, Gavin W. 1
112 Kittisak Likhitwitayawuid 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 ประคอง ชอบเสียง 1
117 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
119 สิทธิพร แอกทอง 1
120 กมลชนก ยวดยง 1
121 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 Kasidit Nootong 1
124 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
125 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
126 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
127 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
128 จันทิรา เกื้อด้วง 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
131 Thada Jirajaras 1
132 Pornpimol Muanjai 1
133 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
134 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
135 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
136 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
137 Chariya Uiyyasathian 1
138 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
139 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
140 เอกชัย อดุลยธรรม 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 วรันธร ประสานสารกิจ 1
143 วิทยา ดวงธิมา 1
144 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
145 ชอุ่ม มลิลา 1
146 Acom Sornsute 1
147 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
148 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
149 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
150 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
151 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
152 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
153 Chakkaphan Sutthirat 1
154 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
155 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
156 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
157 Pantharee Boonsatorn 1
158 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
159 Phanphen Wattanaarsakit 1
160 Thanathon Sesuk 1
161 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
162 สุวดี ยาป่าคาย 1
163 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
164 สิทธา กองสาสนะ 1
165 กำจัด มงคลกุล 1
166 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
167 ศุกันยา ห้วยผัด 1
168 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
169 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
170 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
171 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
172 พงศธร เกษสำลี 1
173 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
174 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
175 พัชรี อาจสาลี 1
176 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
177 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
178 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
179 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
180 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
181 ไววิทย์ พุทธารี 1
182 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
183 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
184 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
185 สิริพร สิวราวุฒิ 1
186 สมพร พรมดี 1
187 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
188 สุวิชา ทองสิมา 1
189 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
190 สายฝน ควรผดุง 1
191 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
192 วาสนา เสียงดัง 1
193 กุลวดี หันทาชีวะ 1
194 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
195 Varunee Padmasankh 1
196 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
197 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
198 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
199 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
200 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
201 Suchin Arunsawatwong 1
202 กระมล ทองธรรมชาติ 1
203 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
204 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
205 กฤษญา ตันนุกูล 1
206 สมชัย วัฒนการุณ 1
207 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
208 ลักษณา สัมมานิธิ 1
209 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
210 สันติ ชุตินธรา 1
211 Rajalida Lipikorn 1
212 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
213 Walaisiri Muangsiri 1
214 ประธาน ดาบเพชร 1
215 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
216 เกียรติ จิวะกุล 1
217 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
218 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
219 อวย เกตุสิงห์ 1
220 ฐปณี รัตนถาวร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม