ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
7 สุมิตรา พูลทอง 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 ปราโมทย์ สุกใส 2
10 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
11 วรนุช จำปานิล 2
12 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
13 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
14 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
15 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
16 Rajalida Lipikorn 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
19 สันติ ชุตินธรา 1
20 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
21 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
22 เกียรติ จิวะกุล 1
23 Varunee Padmasankh 1
24 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
25 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
26 อวย เกตุสิงห์ 1
27 ประธาน ดาบเพชร 1
28 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
29 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
30 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
31 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
32 พัชรี อาจสาลี 1
33 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
34 พงศธร เกษสำลี 1
35 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
36 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
37 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
38 ไววิทย์ พุทธารี 1
39 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
40 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
41 สมชัย วัฒนการุณ 1
42 วรันธร ประสานสารกิจ 1
43 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
44 Chariya Uiyyasathian 1
45 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
48 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
49 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
50 สิทธิพร แอกทอง 1
51 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
52 Kasidit Nootong 1
53 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
54 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
55 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
56 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
57 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
58 Suchin Arunsawatwong 1
59 กระมล ทองธรรมชาติ 1
60 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
61 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
64 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
65 ลักษณา สัมมานิธิ 1
66 สิริพร สิวราวุฒิ 1
67 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
68 คัคนางค์ มณีศรี 1
69 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
71 วิไล ชินธเนศ 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
73 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
74 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 วาริกา มังกะลัง 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
79 อุทัย บุญประเสริฐ 1
80 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 Chalermpol Leevailoj 1
83 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
84 Srilert Chotpantarat 1
85 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
86 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
87 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
88 Somying Tumwasorn 1
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
90 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
93 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
94 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
95 สมพร พรมดี 1
96 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
97 สุวิชา ทองสิมา 1
98 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
99 สายฝน ควรผดุง 1
100 วาสนา เสียงดัง 1
101 กุลวดี หันทาชีวะ 1
102 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
103 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
104 ฐปณี รัตนถาวร 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
107 ธวัชชัย สันติสุข 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
109 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
111 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
112 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
113 สำเริง แย้มโสภี 1
114 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
115 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
116 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
117 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
118 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
119 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
120 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
121 กมลชนก ยวดยง 1
122 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
123 Thada Jirajaras 1
124 สุวดี ยาป่าคาย 1
125 Thanathon Sesuk 1
126 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
127 Pantharee Boonsatorn 1
128 ศุกันยา ห้วยผัด 1
129 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
130 เอกชัย อดุลยธรรม 1
131 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
132 Panee Boonthavi 1
133 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
134 Supa Chantharasakul 1
135 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
136 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
137 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
138 Jaitip Paiboon 1
139 Pornpimol Muanjai 1
140 กฤษญา ตันนุกูล 1
141 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
142 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
143 Acom Sornsute 1
144 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 สุมา เมืองใย 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 ประคอง ชอบเสียง 1
149 ๋Janes, Gavin W. 1
150 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
151 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 Naiyana Chaiyabutr 1
154 Puttipongse Varavudhi 1
155 ละอองทิพย์ เหมะ 1
156 รุ่งราวี ทองกันยา 1
157 Yeshey Penjor 1
158 Anawatch Mitpratan 1
159 Chayaporn Supachartwong 1
160 Waraporn Siriterm 1
161 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
162 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
163 Jittima Chatchawansaisin 1
164 Chonticha Srisawang 1
165 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
166 นภสร โกวรรธนะกุล 1
167 วินัย งามแสง 1
168 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
169 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
170 บรรจง คณะวรรณ 1
171 Chakkaphan Sutthirat 1
172 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
173 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
174 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
175 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
176 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
177 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
178 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
179 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
180 วิมล เหมะจันทร 1
181 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
182 ชอุ่ม มลิลา 1
183 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
184 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
185 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
186 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
187 วิทยา ดวงธิมา 1
188 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
189 Phanphen Wattanaarsakit 1
190 สิทธา กองสาสนะ 1
191 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
192 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
193 กำจัด มงคลกุล 1
194 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
195 Kitpramuk Tantayaporn 1
196 Sompol Sanguanrungsirikul 1
197 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
198 กาญจนา แก้วเทพ 1
199 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
200 Wilai Anomasiri 1
201 วัฒนชัย สมิทธากร 1
202 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
203 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
204 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
205 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
206 ศิริชัย ศิริกายะ 1
207 Vanida Chantarateptawan 1
208 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
209 Kittisak Likhitwitayawuid 1
210 มยุรี ตันติสิระ 1
211 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
212 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
213 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
214 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
215 Vimolmas Lipipun 1
216 Sumphan Wongseripipatana 1
217 เสถียร รุจิรวนิช 1
218 Garnpimol C. Ritthidej 1
219 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
220 จันทิรา เกื้อด้วง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม