ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณศิลป์ พีรพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณศิลป์ พีระพันธุ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
3 ไม่มีข้อมูล 6
4 นพนันท์ ตาปนานนท์ 5
5 วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ 5
6 สุมิตรา พูลทอง 4
7 ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 4
8 ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 3
9 สมจิต ลิ้มสวัสดิ์ผล 2
10 วรนุช จำปานิล 2
11 ปราโมทย์ สุกใส 2
12 ณัฐรี ตั้งยงตระกูล 2
13 เวชพงศ์ ชุติชูเดช 2
14 ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง 2
15 กฤตพร ห้าวเจริญ 2
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
18 อุทัย บุญประเสริฐ 1
19 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
20 วิไล ชินธเนศ 1
21 คัคนางค์ มณีศรี 1
22 วาริกา มังกะลัง 1
23 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
25 จันทนา เอี่ยมวิลัย 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
28 Chalermpol Leevailoj 1
29 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
31 Srilert Chotpantarat 1
32 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
33 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
34 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
35 Boonchai Sangpetngam 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
37 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
38 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
39 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
40 Somying Tumwasorn 1
41 ธวัชชัย สันติสุข 1
42 สุวิชา ทองสิมา 1
43 โฆษิต ต้องวัฒนา 1
44 ฐปณี รัตนถาวร 1
45 วัลลภ แย้มเหมือน 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 สมพร พรมดี 1
48 ประภาวดี เผ่าทองจีน 1
49 ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล 1
50 สายฝน ควรผดุง 1
51 เมษยา ชนะวรรณ์ 1
52 สิริพร สิวราวุฒิ 1
53 พิภพ พิทักษ์ศิลป์ 1
54 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
55 ประสงค์ ปิยะศรีสกุล 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
57 ตรีชาติ เลาแก้วหนู 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
59 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
60 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
61 พิมลพร อ่อนจำรัส 1
62 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
63 สุจินดา ศรีอรุณลักษณ์ 1
64 ศิริชัย ศิริกายะ 1
65 นิธิกาญจน์ จีนใจตรง 1
66 วัฒนชัย สมิทธากร 1
67 จิตติมา จิตรวรนันท์ 1
68 ชอุ่ม มลิลา 1
69 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
70 วิยดา ทรงกิตติภักดี 1
71 กำจัด มงคลกุล 1
72 ศุภางค์ ศุภพันธุ์มณี 1
73 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
74 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
75 เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร 1
76 Chakkaphan Sutthirat 1
77 กิตติโชติ บัวใจบุญ 1
78 อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ 1
79 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
80 จันทิรา เกื้อด้วง 1
81 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
82 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
83 ปิยนุช คงวิทยากุล 1
84 สิทธิพร แอกทอง 1
85 วิทยา ดวงธิมา 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 สิทธา กองสาสนะ 1
88 Phanphen Wattanaarsakit 1
89 วรางคณา นิ่มเจริญ 1
90 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
91 นิลุบล คล่องเวสสะ 1
92 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
93 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
94 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
95 Kittisak Likhitwitayawuid 1
96 Sumphan Wongseripipatana 1
97 เสถียร รุจิรวนิช 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 กาญจนา แก้วเทพ 1
103 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
104 Garnpimol C. Ritthidej 1
105 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
106 Kitpramuk Tantayaporn 1
107 Sompol Sanguanrungsirikul 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
110 วิมล เหมะจันทร 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
113 Vimolmas Lipipun 1
114 จิราภา ธนาไชยสกุล, 2510- 1
115 มยุรี ตันติสิระ 1
116 เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์, 2519- 1
117 Vanida Chantarateptawan 1
118 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
119 ประคอง ชอบเสียง 1
120 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
121 ๋Janes, Gavin W. 1
122 รุ่งราวี ทองกันยา 1
123 Yeshey Penjor 1
124 พรรณี กาญจนพลู 1
125 สุมา เมืองใย 1
126 Puttipongse Varavudhi 1
127 ละอองทิพย์ เหมะ 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
130 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
131 นภสร โกวรรธนะกุล 1
132 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
133 Waraporn Siriterm 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 Acom Sornsute 1
137 Anawatch Mitpratan 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 วินัย งามแสง 1
140 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 Jittima Chatchawansaisin 1
143 Naiyana Chaiyabutr 1
144 Ampa Luiengpirom 1
145 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
146 กมลชนก ยวดยง 1
147 Thada Jirajaras 1
148 เอกชัย อดุลยธรรม 1
149 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
150 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
151 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
152 ศุกันยา ห้วยผัด 1
153 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
154 Thanathon Sesuk 1
155 สุวดี ยาป่าคาย 1
156 Pornpimol Muanjai 1
157 กฤษญา ตันนุกูล 1
158 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
159 Supa Chantharasakul 1
160 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
161 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
162 บรรจง คณะวรรณ 1
163 Panee Boonthavi 1
164 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
165 กาญจนา แก้วพึ่ง 1
166 เพียรกานต์ วงศ์วาณิชย์ศิลป์ 1
167 Jaitip Paiboon 1
168 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
169 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
170 Pantharee Boonsatorn 1
171 Walaisiri Muangsiri 1
172 ปรีดา หุตะจูฑะ 1
173 ปิยาภา ร่มสนธิ์ 1
174 Varunee Padmasankh 1
175 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
176 Rajalida Lipikorn 1
177 สันติ ชุตินธรา 1
178 พีระนันท์ ชลอเอกนิษฐ์ 1
179 อวย เกตุสิงห์ 1
180 รัชฎา รัตนบุญฤทธิกร 1
181 ประธาน ดาบเพชร 1
182 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
183 ยาใจ ตรีสุวรรณ 1
184 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
185 พัชรี อาจสาลี 1
186 บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 1
187 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
188 วาสนา เสียงดัง 1
189 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
190 พรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล 1
191 ไววิทย์ พุทธารี 1
192 บรรจง ประกิตเตชะกุล 1
193 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
194 พงศธร เกษสำลี 1
195 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
196 เกียรติ จิวะกุล 1
197 บุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์ 1
198 Chariya Uiyyasathian 1
199 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
200 อภิวัฒน์ รัตนวราหะ 1
201 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
202 วรันธร ประสานสารกิจ 1
203 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
204 ดอกอ้อ ปาณะดิษ 1
205 Kasidit Nootong 1
206 ชัญญ ชีวาภรณาภิวัฒน์ 1
207 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
208 พูนทรัพย์ สมประเสริฐพร 1
209 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
210 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
211 Suchin Arunsawatwong 1
212 ลักษณา สัมมานิธิ 1
213 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
214 กาญจน์ นทีวุฒิกุล 1
215 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
216 อรุณวรรณ ศิริวชิราภรณ์ 1
217 สมชัย วัฒนการุณ 1
218 สร้อยสน รัฐสมบูรณ์ 1
219 กระมล ทองธรรมชาติ 1
220 กุลวดี หันทาชีวะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 2
5 2553 1
6 2552 4
7 2550 6
8 2548 3
9 2546 7
10 2545 3
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 1
14 2540 6
15 2538 3
16 2537 3
17 2536 2
18 2528 3
19 2527 1
20 2525 4
21 2523 1
22 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเชิงสัณฐานและการระบายอากาศเมืองในพื้นที่พัฒนาหนาแน่นของกรุงเทพมหานครชั้นใน
3 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนในตำบลเจ็ดริ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2556
4 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมคลองดำเนินสะดวก ช่วงหลักที่ 5 ถึงหลักที่ 6 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร
5 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเก่าลพบุรี
6 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองปาย จังหวัดแมํฮํองสอน
ปี พ.ศ. 2555
7 เงื่อนไขเชิงพื้นที่เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนบริเวณเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
8 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดชุมชนริมน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน
9 ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำคลองแควอ้อม จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2554
10 กระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงตลาดน้ำในบริบทสวน พื้นที่ดินดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
11 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนในเมืองเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
13 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพอง และบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
14 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองอ้อมนนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
15 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี
16 ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำบ้านหนองบัว บ้านวังหลุมพองและบ้านปทุมทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2550
17 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของการตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชุมชนปากคลองวัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
18 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง
19 ตรรกะของการใช้พื้นที่ว่างสาธาณะอย่างอเนกประโยชน์ในเมืองเชียงใหม่
20 การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากการฟื้นฟูชุมชนอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองห้วยยอด จังหวัดตรัง
22 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนคลองบางน้อย จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2548
23 การปรับปรุงสุนทรียภาพของเมืองเก่าเพชรบุรี
24 การอนุรักษ์ชุมชนไทยเขิน บ้านสันก้างปลา จ. เชียงใหม่
25 การอนุรักษ์ชุมชนเมืองเก่าพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
26 แนวทางการอนุรักษ์คลองและชุมชนริมคลองบางกอกใหญ่
27 โครงการนำร่องเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองอัมพวา
28 การปรับปรุงย่านพานิชยกรรมเก่า เทศบาลเมืองหนองคาย
29 บทบาทและการพัฒนาพื้นที่ย่านนางเลิ้ง กรุงเทพมหานคร
30 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง
31 พัฒนาการและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมน้ำบ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี
32 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ย่านเทเวศร์กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
33 แนวทางการฟื้นฟูศูนย์การค้าสยามสแควร์
34 การปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
35 ลักษณะของตลาดนัดกับข้าวและความสัมพันธ์กับชุมชนเมืองนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
36 บทบาทด้านการค้าและการผลิตของย่านโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร
37 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการเดินเท้าในเมืองเชียงใหม่
38 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและชุมชนของเกาะช้าง จังหวัดตราด
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตั้งถิ่นฐานย่านบางลำภู
ปี พ.ศ. 2543
40 การรับรู้ด้านสุนทรียภาพเมือง : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2542
41 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือ
ปี พ.ศ. 2540
42 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตตลิ่งชัน : รายงานฉบับสมบูรณ์
43 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตภาษีเจริญ : รายงานฉบับสมบูรณ์
44 โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์
45 ผลกระทบของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินและสภาพแวดล้อม ของเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
46 การวางแผนการใช้ที่ดินและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าตะเภา จังหวัดชุมพร
47 แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2538
48 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
49 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวางแผนโครงสร้างจังหวัด : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
50 ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2537
51 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
52 รายงานการวิเคราะห์ศักยภาพการลงทุน แผนลงทุนจังหวัดกาญจนบุรี
53 วิวัฒนาการชุมชนและตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2536
54 แนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองพะเยา
55 การศึกษารูปแบบการเดินทางประจำวันของผู้โดยสารรถไฟ ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง
ปี พ.ศ. 2528
56 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเทศบาลเมืองลำปาง
57 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย - พะเยา
58 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2527
59 การวางแผนโครงสร้างเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2525
60 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
61 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
62 การศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
63 การศึกษาเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2523
64 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการขนส่ง ต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม