ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณดี สุทธินรากร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิภาภรณ์ ณ ถลาง 4
2 พัฒนา สุขประเสริฐ 4
3 รัตนวรรณ รุณภัย 3
4 ผ่องศรี จิตตนูนท์ 3
5 รังสันต์ เปียธัญญา 2
6 มีลาภ นัฏสถาพร 2
7 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 2
8 มาโนช สุวรรณศิลป์ 2
9 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
10 วันดี พินิจวรสิน 1
11 ปรีชา ตราดธารทิพย์ 1
12 นายสถาพร ถาวรอธิวาสน์ 1
13 วรางคณา พันธุมโพธิ 1
14 เยาว์อุไร สถิรนาถ 1
15 นายเกียรติยศ ทรงสง่า 1
16 นายสมเกียรติ สุทธินรากร 1
17 นางนนทลี พรอาธาวิทย์ 1
18 เนตรนภิส วัฒนสุชาติ 1
19 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
20 วายุห์ สนเทศ 1
21 ธรรมศาสตร์ พิชยศาสตร์พงศ์ 1
22 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 1
23 อนันต์ อนันตโชติ 1
24 ประกอบ คุปรัตน์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 - 1
27 วรรณา ภาษาประเทศ 1
28 อ้อยฤทัย อภิรักษ์กมล 1
29 สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 1
30 กิตติชาติ ชาติยานนท์ 1
31 ดร.วีรชัย นาควิบูลย์วงศ์ 1
32 ภัทรพร กิจชัยนุกูล 1
33 นายธงชัย สุทธินรากร 1
34 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
35 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
36 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ 1
37 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
38 วันชัย พันธ์ทวี 1
39 วีรชัย โทบาง 1
40 นางสาวพรหมปพร นวลแสง 1
41 วารี เจริญผล 1
42 ประภาส ช่างเหล็ก 1
43 เวช เต๋จ๊ะ 1
44 พรหมปพร นวลแสง 1
45 ปิติ วงศ์นาวา 1
46 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
47 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 1
48 พิศมัย ศรีชาเยช 1
49 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
50 อาภัสรา อัครพันธุ์ 1
51 เยาวดี คุปตะพันธ์ 1
52 ผศ. ดร. นนทลี พรธาดาวิทย์ 1
53 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 1
54 อภิญญา จุฑางกูร 1
55 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 1
56 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
57 สุชีรา มาตยภูธร 1
58 ฐิติยา แซ่ปัง 1
59 สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 3
7 2550 4
8 2549 1
9 2548 1
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2538 1
14 2537 1
15 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การส่งเสริมการผลิตและการตลาดเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาคร ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
2 ประสิทธิผลของโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
3 เส้นทางสู่การเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดีเพื่อยกระดับความสามารถในอาชีพและการมีชีวิตที่ดีของวิสาหกิจชุมชน จ.สมุทรสาครเพื่อขับเคลื่อน เศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2556
4 การประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ปี 2555
5 การพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมการผลิต GAP ภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อความเชื้อมั่นในสัญลักษณ์ Q
ปี พ.ศ. 2554
6 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2553
7 การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐ
8 การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและสร้างกลไกทางการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร ภายใต้แผนงานวิจัย การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรบนพื้นที่น้ำหนาวโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2552
9 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์
10 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง
11 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางโภขนาการกับอัจฉริยภาพทางการกีฬาของนักกีฬาไทย
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากสุกร
13 โครงการ
14 โครงการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนาผ้าไทย
ปี พ.ศ. 2550
15 การประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและพระภิกษุสงฆ์ในเขต จ.อ่างทอง ในการเผยแพร่ศาสนธรรมเพื่อหนุนนำการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
16 การประเมินผลของการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ตำบลวังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
17 การพัฒนาสู่มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางการตลาดของกลุ่มเกษตรกร อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
18 โครงการจัดทำแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ปี พ.ศ. 2549
19 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย
ปี พ.ศ. 2548
20 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการออกแบบและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีห้องอบผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อยกระดับความสามารถในการผลิต
ปี พ.ศ. 2546
21 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักการกีฬา
ปี พ.ศ. 2545
22 บทสะท้อนการศึกษานอกระบบ : แนวคิดและวิถีปฏิบัติขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยในการพัฒนาการเกษตรด้วยวถีทางที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2544
23 บทสะท้อนการศึกษานอกระบบ : แนวคิดและวิถีปฏิบัติขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยในการพัฒนา การเกษตรด้วยวิถีทางที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2538
24 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสิตนักศึกษา ด้านมาเคียวิลเลียนนิสซึ่มด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
ปี พ.ศ. 2537
25 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลังกับลักษณะนิสัยนักศึกษาด้านมาเคียวัลเลียนนิสซึ่ม ด้านสิทธันต์และความคิดเห็นที่มีต่อสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง