ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณจันทร์ แสงหิรัญ ลี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี 5
2 ปิยรัตน์ นิมมาณพิภักดิ์ 5
3 ภัทรินี ไตรสถิตย์ 4
4 จีรยุทธ์ ไชยจารุวนิช 4
5 ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม 3
6 สุพจน์ หารหนองบัว 3
7 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 3
8 เกตุ กรุดพันธ์ 2
9 จรูญ จักร์มุณี 2
10 สุนันทา วังกานต์ 2
11 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
12 พลยุทธ ศุขสมิติ 2
13 ดวงใจ นาคะปรีชา 2
14 สุภาภรณ์ ครัดทัพ ฮาร์ทเวล 2
15 นิสา ชวพันธ์ 2
16 ศุภชัย ชัยสวัสดิ์ 2
17 สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ 2
18 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 2
19 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 2
20 ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์ 2
21 ปรัชญา คงทวีเลิศ 2
22 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 2
23 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 2
24 ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย 2
25 สัญชัย พยุงภร 2
26 ศิริวรรณ องค์ไชย 2
27 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
28 Sornthep Vannarat 1
29 สุภา หารหนองบัว 1
30 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 1
31 ปราณี คำแก้ว 1
32 Piyawut Srichaikul 1
33 วุฒิชัย พาราสุข 1
34 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
35 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
36 ลี่ลี อิงศรีสว่าง 1
37 ยศธนา คุณาทร 1
38 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
39 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
40 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
41 จักร แสงมา 1
42 สมชาย ทองเต็ม 1
43 บรรจบ ยศสมบัติ 1
44 วเรศ วีระสัย 1
45 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
46 จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ 1
47 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
48 ฐปนีย์ สารครศรี 1
49 ไมเคิล โรดส์ 1
50 มรกต ชาญสำรวจ 1
51 สันติศักดิ์ คำสุข 1
52 จุไรรัตน์ อิ่นคำ 1
53 กฤติยา โอสถาพันธุ์ 1
54 มิญช์ เมธีสุวกุล 1
55 ราเชนทร์ เจริญนุกูล 1
56 จีรยุทธ ไชยจารุวณิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2557 2
3 2552 2
4 2551 3
5 2546 1
6 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสังเคราะห์และประเมินอนุพันธ์ 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide ในการเป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาฐานข้อมูลทางเคมีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง และแอกติวิตี้ในการทำนายความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมของยาฆ่าแมลงศัตรูพืช
3 การออกแบบเชิงโมเลกุล และการทำนายโครงสร้างแอนติบอดีและแอนติเจน
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้เทคนิคใหม่ทางสถิติเพื่อหาการยึดจับระหว่างลิแกนด์ และตัวรับ เพื่อการประยุกต์สำหรับการคัดกรองข้อมูลเพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็ว
5 การวิเคราะห์โครงสร้างยา โดยวิธีการถดถอยกำลังสองน้องที่สุดบางส่วน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
7 การคัดกรองข้อมูลเสมือน เพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการทางสถิติ
8 การใช้เทคนิคใหม่ทางสถิติเพื่อหาการยึดจับระหว่างลิแกนด์ และตัวรับเพื่อการประยุกต์สำหรับการคัดกรองข้อมูล เพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2546
9 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์