ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรพล เองวานิช
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4
2 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 4
3 อรวรรณ ชินราศรี 4
4 ไมตรี สุทธจิตต์ 3
5 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 3
6 ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช 3
7 สุรางคนางค์ ไชยศักดิ์ 2
8 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 2
9 บุญสม ยอดมาลี 2
10 วิวัฒน์ ศรีวิชา 2
11 จรูญ วันดี 2
12 ณฐพล ภูมิพันธุ์ 2
13 นวลอนงค์ นาคคง 2
14 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 2
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุนอุดหนุนการวิจัย 2
16 ทุนภายนอก 2
17 ธนพล หนองบัว 2
18 ยศวีร์ ดวงจิตต์เจริญ 2
19 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 2
20 ไชยวัฒน์ ไชยสุต 2
21 ขวัญใจ กนกเมธากุล 2
22 ศศิธร ศิริลุน 2
23 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 2
24 สมเดช กนกเมธากุล 2
25 ศศิมา วรหาญ 2
26 ธีรศักดิ์ สมดี 2
27 นาถธิดา วีระปรียากูร 2
28 มนกานต์ อินทรกำแหง 1
29 สุมาลี ชูกำแพง 1
30 พรพรรณ ภาคมฤค 1
31 ศรัญญา มณีทอง 1
32 ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม 1
33 วัสกา ศิริอังคาวุธ 1
34 วีนพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
35 ต้องจิตร ถันชมนาง 1
36 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
37 ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
38 อาจารย์นักวิจัย 1
39 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 1
40 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 1
41 โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
42 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
43 กัปตัน เกิดสุวรรณ 1
44 พรพิศ ไวสู้ศึก 1
45 ไพลิน จินากูล 1
46 ชลฤทัย สุขมา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 6
4 2555 5
5 2554 9
6 2553 12
7 2552 14
8 2551 26
9 2550 34
10 2549 5
11 2548 6
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 1
16 2543 2
17 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2557
3 -
ปี พ.ศ. 2556
4 Poultry Production Clusters(PPCs) after AI Outbreaks in Thailand:Past, Present and Future Direction
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
ปี พ.ศ. 2555
10 Poultry production clusters (PPCs) after ai outbreaks in Thailand: Past, present and future direction
11 Effect of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on pathophysiological changes and red blood cell glutathione peroxidase activity in heat-stressed broilers
12 -
13 -
14 -
ปี พ.ศ. 2554
15 ผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อระดับความเป็นกรด-ด่างในลำไส้เล็กและไส้ตัน ประชากรของแบคทีเรียชนิด Bifidobacterium, Lactobacillus และ Escherichia coli ในลำไส้เล็ก ระดับภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต ส่วนสัดของวิลไลและประ
16 พลวัตและการใช้ประโยชน์จากปลาในจังหวัดยโสธร
17 Buddhist Monk Preachers: A Study of Preaching Arts for Increasing Faith in Buddhism of Isan People.
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวาน ของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2553
24 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
25 พลวัตและการใช้ประโยชน์จากปลาในจังหวัดยโสธร
26 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียด ออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
27 Effect of polyphenols extracted from Tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on physiological changes, heterophil/lymphocyte ratio, oxidative stress and body weight of broilers (Gallus domesticus) under chronic heat stress
28 ผลของสิ่งกำบังแดดต่อภาวะเครียดและภาวะเคียดออกซิเดชั่นในโคเนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
29 Effect of polyphenols extracted from Tamarind ( Tamarindus indica L.) seed coat on physiological changes, heterophil/lymphocyte ratio, oxidative stress and body weight of broilers ( Gallus domesticus) under chronic heat stress.
30 Poultry production clusters (PPCs) after ai outbreaks in Thailand: Past, present and future direction
31 Biosecurity evaluation of poultry production cluster (PPCs) in Thailand
32 -
33 -
34 -
35 -
ปี พ.ศ. 2552
36 พลวัตและการปรับตัวของการสร้างเครือข่ายธุรกิจผ้าทอมือมัดหมี่ชุมชนไทยพวน จังหวัดลพบุรี
37 Effect of polyphenols extracted from Tamarind ( Tamarindus indica L.) seed coat on physiological changes, heterophil/lymphocyte ratio, oxidative stress and body weight of broilers ( Gallus domesticus) under chronic heat stress.
38 Heat Tolerant Ability of Thai Indigenous, Crossbred Thai Indigenous and BroilerChickens under Chronic Heat Stress by Using Histopathological Indications
39 Comparative Hematological Values, Morphometric and Morphological Observation of the Blood Cell in Capture and Culture Asian Eel, Monopterus albus (Zuiew)
40 Heat tolerant ability of Thai indigenous, crossbred Thai indigenous and broiler chickens under chronic heat stress by using histopathological indications
41 INVESTIGATION OF INDOOR AIR QUALITY PROBLEMS IN OFFICES BY A QUESTIONNAIRE: A CASE STUDY OF OFFICES AT MAHASARAKHAM UNIVERSITY, THAILAND.
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขาม ต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่น ของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2551
50 การอนุรักษ์และการพัฒนาการเลี้ยงแมลงในชุมชนภาคอีสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
51 การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่า เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
52 รูปแบบการปรับตัวที่เหมาะสมของเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในภาคอีสาน
53 การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม
54 Effects of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on body weight, white blood cells, bursa of fabricius and NDV-HI titer of broilers under chronic heat stress
55 Effects of shade on physiological changes, oxidative stress, and total antioxidant power in Thai Brahman cattle
56 วีธีป้องกันการสะสมไขมันที่ตับในโคนมระยะ 2-3 สัปดาห์ก่อนและหลังคลอดโดยการฉีดกลูคากอน
57 Effect of Seasonal Variations on Hematological Values and Health Monitor of Crossbred Beef Cattle at Slaughterhouse in Northeastern Part of Thailand
58 Management and Utilization of Elephant (Elephas maximus Indicus) in Thailand
59 Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens,Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers byUsing Percentage of Lymphocyte
60 Effect of sodium selenite and zinc-L-selenomethionine on productive performance and selenium concentrations in eggs of laying hens
61 Effects of High Environmental Temperature on Blood Indices of Broilers: Response Parameters
62 Comparative Ability to Tolerate Heat between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Percentage of Heterophil
63 Hematological values and morphological observation of blood cells in Asian painted frogs, Kaloula pulchra Gray 183
64 Effects of High Environmental Temperature on Blood Indices of Broilers: Response Parameters
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 ความเข้มข้นของซีลีเนียมและกิจกรรมของเอนไซม์กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสในไก่ไข่
74 -
75 -
ปี พ.ศ. 2550
76 ผลของการเสริมทอรีนในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในอสุจิของสุกรพ่อพันธุ์
77 The first chromosome characterization of the family Tragulidae (Artiodactyla) in Thailand by conventional staining
78 Heat tolerant ability of Thai indigenous, crossbred Thai indigenous and broiler chickens under chronic heat stress by using histopathological indications
79 Adaptation to oxidative stress and impact of chronic oxidative stress on immunity in heat-stressed broilers
80 Effect of the probiotic lactobacillus plantalum CMU-FP002 on oocyst shedding by broilers inoculated with eimeria tenella
81 Antibiotic effect of polyphenolic compound extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on productive performance of broilers
82 Effect of synbiotics on caecal morphology and lesion score in broilers infected with Eimeria tenella
83 Morphological observations on the thrombocyte of eastern sarus cranes (grus antigone sharpii) in northeastern Thailand
84 Morphology and morphometrics of hematological cells from eastern sarus crane, Grus antigone sharpii
85 The Dynamics and Adaptation of Hand-Woven Mud Mee Silk Businesses in the Thai Puan Community, Lopburi Province, Central Part of Thailand
86 Husbandry and Trade of Cattle in the Northeastern Part of Thailand
87 Blood Cell Characteristics and Some Hematological Values of American Pit-Bull Terriers in Thailand
88 Pathological Changes and the Effect of Ascorbic Acid on Lesion Scores of Bursa of Fabricius in Broilers under Chronic Heat Stress
89 Effects of High Environmental Temperature on the Body Temperature of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Broiler Chickens
90 Effects of High Environmental Temperature on Packed Cell Volume of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Broiler Chickens
91 Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Plasma Glucose
92 Morphological and Ultrastructural Observation on the Blood Cells of Sand Lizards (leiolepis belliana Rubritaeniata) Mertens 1961
93 Blood Cell Characteristics, Hematological Values and Average Daily Gained Weight of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Brolier Chickens
94 An Electron and Light Microscopic Study of Blood Cell Characteristics in Sand Lizards (Leiolepis belliana rubritaeniata Mertens 1961)
95 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียด ออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
96 ผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อระดับความเป็นกรด-ด่างในลำไส้เล็กและไส้ตัน ประชากรของแบคทีเรียชนิด Bifidobacterium, Lactobacillus และ Escherichia coli ในลำไส้เล็ก ระดับภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต ส่วนสัดของวิลไล
97 การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม
98 Blood Cell Characteristics and Some Hematological Values of American Pit-Bull Terriers in Thailand
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
110 ผลของภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากอุณหภูมิสูงต่อพยาธิสภาพของต่อมเบอร์ซ่าและระบบภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ
111 Comparative ability to tolerate heat between Thai indigenous chickens, Thai indigenous chickens crossbred and broilers by using heterophil/lymphocyte ratio
112 The discovery of chromosome trisomy 22: A novel chromosomal feature of Siamang (Symphalangus syndactylus)
113 First chromosome characterization in the large Indian civet, Viverra zibetha (carnivora, viverridae) in Thailand by Conventional staining and GTG-banded technique
114 Morphological observations of the thrombocyte of white-bellied sea eagle Haliaeetus leucogaster
ปี พ.ศ. 2548
115 โครงการวิจัย เรื่อง วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น้ำชี
116 ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยา อีเลคโตรไลต์ และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ
117 Blood cell characteristics and hematological values of free ranging-red jungle fowl (Gallus gallus) in Northeastern, Thailand
118 Effects of high environmental temperatures on the electrolyte status of Thai indigenous, Thai indigenous crossbred and broiler chickens
119 Effects of high environmental temperature on the productive performance of Thai indigenous, Thai indigenous crossbred and broiler chickens
120 Effects of high environmental temperature on blood indices of Thai indigenous chickens, Thai indigenous chickens crossbred and broilers
ปี พ.ศ. 2547
121 ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยาอีเลคโตรไลต์และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2546
122 วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น้ำชี
ปี พ.ศ. 2545
123 ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยา อีเลคโตรไลต์ และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2544
124 วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น้ำชี
ปี พ.ศ. 2543
125 รายงานการวิจัยเรื่องเซลล์พันธุศาสตร์ของปลาซ่อนทรายจากแม่น้ำชี
126 ผลของสมุนไพรกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อระบบสืบพันธุ์ของไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
127 Effects of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on differential white blood cell count in broilers (Gallus domesticus) exposed to high environmental temperature