ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรนุช ศรีเจษฎารักข์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปฏิมากรณ์ พะสุวรรณ 8
2 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 8
3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 7
4 เกษม นันทชัย 7
5 ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 7
6 ประทุม สงวนตระกูล 6
7 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4
8 เทพฤทธิ์ ปิติฤทธิ์ 4
9 ไพโรจน์ จันธาน 4
10 ธนกร โรจนกร 4
11 สุเวทย์ นิงสานนท์ 4
12 ผดุงขวัญ จิตโรภาส 3
13 จินตนา ศรีผุย 3
14 เพ็ญศรี เจริญวานิช 2
15 ยุทธชัย อุทัยแพน 2
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
17 สมไฉน นาถภากุล 2
18 ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ 2
19 พัชรา ตันติประภา 2
20 วิลัสนา โพธิ์ศรี 2
21 สุนันทา วิริยาภิรมย์ 2
22 พิษณุ วิเชียรสรรค์ 2
23 สุกัลยา ทาโบราณ 2
24 สันทนา ธรรมจริยาพันธุ์ 2
25 อรุณี เชื้อแก้ว 1
26 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 1
27 ศุภัคษร มาแสวง 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 เทวิกา กีรติบูรณะ 1
30 ฤทธิรุทร ไกรวงศา 1
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
32 ธันย์ชนก ทองตัน 1
33 เสาวลักษณ์ วิเศษศรี 1
34 Supawan Tavornchinsombut 1
35 Kasem Nantachai 1
36 วิเชียร วรพุทธพร 1
37 อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 1
38 Wichian Voraputhaporn 1
39 Voranuch Srijesdaruk 1
40 Thanakorn Rojanakorn 1
41 Araya Chaoruangrit 1
42 Jintana Sripui 1
43 สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 1
5 2555 3
6 2554 5
7 2553 8
8 2552 7
9 2551 7
10 2550 6
11 2549 3
12 2548 5
13 2547 2
14 2546 1
15 2544 1
16 2530 1
17 543 86
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลการดูดความชื้นและการเปลี่ยนคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาของลูกอมที่ผลิตจากไอโซมอลและน้ำผึ้ง
ปี พ.ศ. 2558
2 ผลของชนิดกรดอะมิโนและ pH ต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผลิตภันฑ์เมลลาร์ด
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาและการศึกษาคุณลักษณะคาราเมลและน้ำตาลทรายเคลือบคาราเมลที่ผู้บริโภคต้องการและการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำตาลทราบเคลือบคาราเมลระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2556
4 กระบวนการผลิตและคุณภาพน้ำผึ้งลำไยบริสุทธิ์ด้วยวิธีอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศและอบแห้งแบบสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2555
5 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก
6 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
7 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
8 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก II
9 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบาจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยด
10 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
11 การผลิตข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
12 ผลของการอบแห้งแบบถาดและการอบแห้งแบบถาดร่วมการเก็บในที่อับอากาศของข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 งอก ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพในการหุง
ปี พ.ศ. 2553
13 ผลของการอบแห้งของข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และต่อคุณภาพข้าวกล้องงอก
14 การหาสภาวะที่เหมาะสมการผลิตการข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
15 ผลการให้ความร้อนต่อคุณภาพโจ๊กข้าวกล้องงอกกึ่งสำเร็จรูป(ทัน IRPUS)
16 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบาจากข้าวเปลือกพันธุ์สังข์หยด
17 การผลิตข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกขาวดอกมะลิ 105 และ กข 6 ต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
18 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
19 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
20 ผลของการลดขนาดการให้ความร้อนและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมน้ำมะเม่าเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2552
21 การเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทาริค กรดไฟติค และเกลือแร่อิสระในระหว่างกระบวนการผลิตข้าวงอกและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวงอกเพื่อสุขภาพ
22 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
23 ผลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่อคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังออกซิไดซ์และพรีเจลาติไนซ์ที่ได้จากแบบจำลองที่เหมาะสม
24 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวกาบา การประเมินทางประสาทสัมผัสข้าวหุงสุกและการเปลี่ยนแปลงปริมาณกาบาระหว่างการเก็บ
25 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
26 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
27 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2551
28 การดัดแปรแป้งข้าวเหนียว เพื่อใช้เป็นสารก่อมาทริกซ์แบบตอกโดยตรงในยาออกฤทธิ์เนิ่น
29 สารโภชนาการบำบัดของข้าวฮางและข้าวกล้องงอก
30 ผลของคุณสมบัติทางเคมี และเคมีกายภาพของข้าวผสม ที่มีต่อคุณภาพการหุงสุกและข้าวผัดแช่เยือกแข็ง
31 ผลของเกลือและด่างที่มีต่อการแปรสภาพแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีเชื่อมข้ามและแอซีทิเลชัน
32 การผลิตคาราเมลชนิดที่ 4 เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม
33 การศึกษากระบวนการผลิตที่เหมาะสมและคุณภาพของคาราเมลชนิดที่ 3
34 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2550
35 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก II
36 การศึกษาระบวนการผลิตราราเมล(caramel)ที่เหมาะสมและคุณสมบัติของคาราเมลที่ผลิตได้
37 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
38 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
39 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
40 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
ปี พ.ศ. 2549
41 การผลิตสารประกอบทางชีวภาพจากข้าวกล้องงอก
42 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
43 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2548
44 การศึกษาการนำใช้รำข้าวเพื่อเป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปรี้ยวและนักเกต
45 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ II
46 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
47 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
48 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
ปี พ.ศ. 2547
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
50 กระบวนการรักษาสภาพและการสกัดรำข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
ปี พ.ศ. 2546
51 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง
ปี พ.ศ. 2544
52 การศึกษาประสิทธิภาพการเป็นสารกันหืนของสารละลายโทโคเฟอรอลสกัดจากรำข้าว (Oryza sativa)
ปี พ.ศ. 2530
53 การแปรสภาพแป้งมันฝรั่งเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
54 ผลของการอบแห้งแบบถาดและการอบแห้งแบบถาดร่วมการเก็บในที่อับอากาศของข้าวกล้องขาวดอกมะลิ 105 งอก ต่อปริมารสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณภาพในการหุง
55 ผลของกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกเร็วต่อปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวเทอริกแอซิต
56 ผลของการลดขนาด การให้ความร้อนและสารให้ความคงตัวต่อคุณภาพของเครื่องดื่มข้าวกล้องงอกผสมน้ำมะเม่าเข้มข้น
57 ผลของโซเดียมเมตาไบท์ซัลไฟล์ต่อสมบัติของแป้งมันสำปะหลังออกซิไดซ์และพรีเจคาติไนท์ที่ผลิตได้จากแบบจำลองที่เหมาะสม