ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรดี จงอัศญากุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัมปนาท เพ็ญสุภา 6
2 วุฒิยา สาหร่ายทอง 5
3 ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 4
4 ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร 3
5 โสมสกาว เพชรานนท์ 3
6 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 3
7 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 2
8 ดรรชนี เอมพันธุ์ 2
9 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 2
10 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 1
11 ธันวา จิตต์สงวน 1
12 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
13 เจริญศักดิ์ ศาลากิจ 1
14 นส.สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์ 1
15 ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
16 สมนิมิตร พุกงาม 1
17 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
18 ปิยพงษ์ ทองดีนอก 1
19 จาริยา กนกวิมาน 1
20 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
21 นายเอกรัฐ สิริไสยาสน์ 1
22 นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ 1
23 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 1
24 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
25 ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์ 1
26 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
27 ดร.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
28 อรสา สุกสว่าง 1
29 ผศ.ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
30 ดร.ชูวิทย์ 1
31 นายสิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย 1
32 สาโรช อังสุมาลิน 1
33 รศ.ดร.เรวัตร รศ.ดร.เรวัต 1
34 Kittiphong Noonngam 1
35 น.ส.พนิดา ภู่งาม 1
36 นายแหลมไทย พู่วณิชย์ 1
37 อ.พงษ์เทพ มังคะลี 1
38 สุมาลี สันติพลวุฒิ 1
39 อภิวันท์ กำลังเอก 1
40 นายมนตรี ศรีสกุล 1
41 นายประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข 1
42 นส.เกวลิน มะลิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 3
4 2553 5
5 2552 1
6 2551 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาโลหะและน้ำมันดิบล่วงหน้า: กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 พฤติกรรมการคืนสินค้าของผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
3 ศักยภาพของการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากมิติกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทะเบียนใช้บริการอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2554
5 การศึกษาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2
6 ตลาดค้าปลีกและนโยบายการคืนสินค้าในประเทศไทย
7 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอนแทนในการลงทุนการผลิตกล้วยไม้ตัดดอกของ ผู้ผลิตรายย่อยในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
8 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
9 การประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของผลงานวิชาการที่มีต่อการพัฒนาประเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553
10 การศึกษาผลกระทบการเปิดตลาดการค้าบริการภายใต้ข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 ของไทยในอาเซียน
11 การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการตลาดสมัยใหม่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสมุทรสงคราม
12 ผลกระทบนโยบายการเงินการคลังต่อการส่งออกของไทย
ปี พ.ศ. 2552
13 การประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
14 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และ พัฒนาการติดตามประเมินผลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
15 การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนไทยและภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกา
16 กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Industrial Cluster Development)