ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดำ โนบรรเทำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
2 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 2
3 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 2
4 นิลุบล ทวีกุล 2
5 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
6 อภิชำต เมืองซอง 2
7 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
8 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
9 สมฤทัย ตันเจริญ 2
10 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
11 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
12 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
13 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
14 วัลลีย์ อมรพล 2
15 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 2
16 รุ่งรวี บุญทั่ง 2
17 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
18 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
19 วุฒิพล จันสระคู 2
20 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
21 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
22 วสันต์ วรรณจักร์ 2
23 อนันต์ ทองภู 2
24 สมชำย บุญประดับ 2
25 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
26 เสำวรี บำรุง 2
27 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
28 วิทูร อมรพล 2
29 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
30 สุภำพร สุขโต 2
31 มำลัย กล่อมแก้ว 2
32 เมธำพร พุฒขำว 2
33 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
34 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
35 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง