ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดำ โนบรรเทำ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
2 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
3 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
4 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 2
5 วัลลีย์ อมรพล 2
6 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 2
7 รุ่งรวี บุญทั่ง 2
8 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 2
9 สมชำย บุญประดับ 2
10 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
11 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
12 เสำวรี บำรุง 2
13 วุฒิพล จันสระคู 2
14 วสันต์ วรรณจักร์ 2
15 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
16 อนันต์ ทองภู 2
17 สมฤทัย ตันเจริญ 2
18 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
19 วิทูร อมรพล 2
20 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
21 สุภำพร สุขโต 2
22 มำลัย กล่อมแก้ว 2
23 เมธำพร พุฒขำว 2
24 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
25 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
26 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
27 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
28 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
29 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 2
30 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 2
31 นิลุบล ทวีกุล 2
32 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
33 อภิชำต เมืองซอง 2
34 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
35 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง