ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา แซ่จึง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2552 5
3 2551 7
4 2550 2
5 2549 4
6 2542 1
7 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้นแบบประหยัด
2 โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจำพวกพืชสมุนไพร
ปี พ.ศ. 2552
3 การผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียแลคติกโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับการหมัก
4 วิศวกรรมวัคซีน : I การผลิต recombinant outer membrane protein H ของเชื้อ Pasteurella multocida P-1059 โดยใช้ระบบการผลิตด้วยใบยาสูบ
5 การศึกษาความหลากหลายของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา
6 โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2552 พื้นที่ 5
7 การผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีน Suilysin ของเชื้อ Streptococcus suis serotype 2 โดยใช้ระบบการผลิตด้วยใบยาสูบ
ปี พ.ศ. 2551
8 การพัฒนาการหมักปลาส้ม
9 การผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียแลคติกโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับการหมักปลาส้ม
10 Isolation of lactic acid bacteria in Thai low-salted fermented fish product for selection as starter culture.
11 การสร้างรีคอมบิแนนท์โปรตีน Suilysin ของเชื้อ Streptococcus suis serotype 2 เพื่อพัฒนา subunit vaccine
12 การทดสอบประสิทธิภาพของต้นเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียแลคติกชนิดเชื้อเดี่ยวและเชื้อ ผสมใน การหมักปลาส้ม
13 การทดสอบประสิทธิภาพของต้นเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียแลคติกชนิดเชื้อเดี่ยวและเชื้อผสมใน การหมักปลาส้ม
14 การปรับปรุงวิธีการหมักปลาส้ม
ปี พ.ศ. 2550
15 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลลคติกในการหมักปลาส้มเพื่อพัฒนาเป็นหัวเชื้อ
16 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในการหมักปลาส้มเพื่อพัฒนาเป็นหัวเชื้อ
ปี พ.ศ. 2549
17 InPlanta production of immunogenic poliovirus peptide using tobacco mosaic virus-based vector system.
18 Enhancement of recombinant soluble dengue virus 2 envelope domain III protein production in Escherichia coli trxB and gor double mutant.
19 Production in plant of dengue 2 envelope domain III using TMV-based vector system.
20 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในการหมักปลาส้มเพื่อพัฒนาเป็นหัวเชื้อนิทรรศการ เทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
ปี พ.ศ. 2542
21 การเพิ่มโปรตีนในซีอิ๊วขาวที่หมักด้วยวิธีดั้งเดิม ด้วยกากถั่วเหลืองที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การทดสอบประสิทธิภาพของต้นเชื่้อบริสุทธิ์แบคทีเรียแลคติกเชื้อเดี่ยวและเชื้อผสมในการหมักปลาส้ม
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มโดยใช้ต้นเชื้อบริสุทธิ์แบคทีเรียแลคติก
24 การสร้างรีคอมบิแนนท์โปรตีนซูไลซินของเชื้อ Streptococus suis ซีโรไทป์ 2 โดยใช้ระบบการแสดงออกของพืช
25 การผลิตต้นเชื้อบริสุทธ์แบคทีเรียแลคติกโดยกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งสำหรับการหมักปลาส้ม
26 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกในการหมักปลาส้มเพื่อพัฒนาเป็นหัวเชื้อ
27 การศึกษาคุณสมบัติของแบคทีเรียแลคติกสำหรับใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์์ในการหมักปลาส้ม
28 Isolation and characterization of lactic acid bacteria from Thai-low-salted fermented fish product (pla-som) for sekection as starter culture