ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วนิดา จีนศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 2
2 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 2
3 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 2
4 สว่าง แสงหิรัญวัฒนา 2
5 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 2
6 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 2
7 โชคชัย ยะชูศรี 2
8 อาซีซัน แกสมาน 2
9 ปาจรีย์ ทองสนิท 2
10 อรวรรณ ชัยลภากุล 2
11 อมราวรรณ อินทศิริ 2
12 ชุมพล ศรีประภากร 1
13 สิทธิศักดิ์ ประภัสสรพิทยา 1
14 พิพัฒน์ การเที่ยง 1
15 สวีณา เกตุสุวรรณ 1
16 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 1
17 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
18 วิวัฒน์ จิรประเสริฐกุล 1
19 บัณฑิต ศิริธนารัตนกุล 1
20 ดวงฤทัย บัวด้วง 1
21 ศิริวรรณ แก้วงาม 1
22 ทัศวรรณ ธีระเวชชวงศ์ 1
23 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
24 วนิดา ทรัพย์สุข 1
25 สมานชัย เลิศกมลวิทย์ 1
26 สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา 1
27 รพีพัฒน์ เกริกไกวัล 1
28 แก้ว ขจรไชยกูล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2547 1
4 2546 2
5 2544 1
6 2543 6
7 2542 1
8 2530 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 มลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพในพื้นที่ภัยพิบัติ จากธรรมชาติและอุตสาหกรรม ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลกระทบของมลพิษอากาศในเขตเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2547
3 วัสดุดูดกลืนเสียงจากผงยางรถยนต์ใช้แล้วผสมปูนซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2546
4 การตรวจวัดสารมลพิษอากาศและการทำนายคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ISCST3 บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
5 การใช้พอลิเมอร์ของแป้งมันสำปะหลังกราฟต์พอลิอะคริลิกแอซิด และพอลิ(อะคริลิกแอซิด-โค-อะคริลาไมด์)ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2544
6 การประยุกต์แบบจำลองคุณภาพอากาศริมถนน CALINE4 เพื่อพยากรณ์ระดับปริมาณฝุ่นละอองริมถนนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
7 สัณฐานและองค์ประกอบธาตุของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร
8 ผลของฝุ่นขนาดเล็กและก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ภายในที่พักอาศัย ต่อสุขภาพของแม่บ้านและเด็กในกรุงเทพมหานคร
9 การหาปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (PM2.5, PM10-2.5, PM10) และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ ภายในอาคารและฝุ่นที่บุคคลได้รับ
10 องค์ประกอบธาตุในฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในเขตกรุงเทพมหานคร
11 การตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์ภายในห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล
12 การลดค่าซีโอดีในน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยกระบวนการตกตะกอนทางเคมีกับโทลีอลูมิเนียมคลอไรด์, เฟอร์ริกซัลเฟตและแคลเซียมไฮดรอกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
13 ผลของฝุ่นขนาดเล็กที่เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ที่มีต่อสมรรถภาพปอดของตำรวจจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2530
14 การศึกษาเอนเอมอาร์ของอนุพันธ์ 2,4-ไดไนโตรไดเฟนนิลามีน