ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2560 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 2
7 2553 1
8 2551 2
9 2550 1
10 2544 1
11 2541 1
12 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การสังเคราะห์และประเมินอนุพันธ์ 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide ในการเป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส
2 การสังเคราะห์และประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์กลุ่มโคลีนเอสเทอเรสของสารประกอบ chromone-2-carboxamido-alkylamines
ปี พ.ศ. 2560
3 การสังเคราะห์เอสเทอร์ของกรดฟีนอลิกเพื่อใช้เป็นสารต้านออกซิเดชัน
ปี พ.ศ. 2558
4 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2557
5 การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติล-และบิวไทริลโคลีนเอสเทอเรสในหลอดทดลองของอนุพันธ์ N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide
6 คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนำส่งอนุพันธ์ของ tetrahydrocurcumin ไปยังลำไส้ใหญ่อย่างจำเพาะ
ปี พ.ศ. 2556
7 การสังเคราะห์และฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติล-และบิวไทริลโคลีนเอสเทอเรสในหลอดทดลองของอนุพันธ์ N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide
8 การสังเคราะห์และการประเมินศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งยาทางหลอดเลือดดำของ cyclic hexaglycine dendrimer
ปี พ.ศ. 2555
9 การออกแบบและสังเคราะห์ 4-(4-aminobenzamido)-3-((4-aminobenzamido)methyl) butanoic acid เพื่อเป็น bivalent linker สำหรับระบบนำส่งยาอย่างจำเพาะเจาะจงสู่ลำไส้ใหญ่
10 การสังเคราะห์อนุพันธ์คูมารินที่มีหมู่เชื่อมต่อเป็นอะโรแมติก ซึ่งคาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส
ปี พ.ศ. 2553
11 การออกแบบและสังเคราะห์อนุพันธ์คูมารินที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรส
ปี พ.ศ. 2551
12 การสังเคราะห์และการประเมินศักยภาพในการประยุกต์ใช้เป็นระบบนำส่งยาทางหลอดเลือดดำของ cyclic hexaglycine dendrimer.
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชั่นแบบเข้มขัน
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษาการสังเคราะห์อนุพันธ์เอริลโพรพิลลิดีนไทอะโซลลิดีนและเอริลไทอะโซลิดีนไดโอนแอนะล็อกของนาโพรเซนเพื่อนำมาประเมินการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคลอกซีจีเนส
ปี พ.ศ. 2544
15 ความคงตัวของแอนโดรกราโฟไลด์จากฟ้าทะลายโจรในสถานะของแข็งภายใต้สภาวะเร่งด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2541
16 การสังเคราะห์อนุพันธ์เอไมด์ของวัลโปรอิก แอซิด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 อนุพันธ์คูมารินจากปฏิกิริยาแมนนิช ที่คาดว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส