ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลิขิต ชูชิต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ 8
2 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 6
3 วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม 6
4 อุดม สิทธิภู่ประเสริฐ 5
5 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 4
6 ปรเมษฐ์ พลอยประดับ 4
7 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 4
8 สุนันท์ ภัทรจินดา 4
9 นงนุช รักสกุลไทย 4
10 สุจินต์ ดีแท้ 3
11 เทพบุตร เวชกามา 3
12 วาสนา อากรรัตน์ 3
13 อรพิน ภูมิภมร 2
14 คเชนทร เฉลิมวัฒน์ 2
15 ชัยชาญ มหาสวัสดิ์ 2
16 ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน 2
17 มณฑล อนงค์พรยศกุล 2
18 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 2
19 อัมพร บัวที 2
20 อลงกต อินทรชาติ 2
21 เฉลิมชัย อยู่สำราญ 2
22 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 2
23 เมธี จันทโรปกรณ์ 2
24 ประเมษฐ์ พลอยประดับ 1
25 ภูวดล โดยดี 1
26 ปิยะพงศ์ โชติพันธ์ 1
27 สายัญห์ เอี่ยมรอด 1
28 ไพฑูรณ์ ชอบสะอาด 1
29 อาภรณ์ เทพพานิช 1
30 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2536 1
7 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในธรรมชาติ
2 ธนาคารปูกับการอนุรักษ์ทรัพยากรปูในธรรมชาติ กรณีศึกษา การทำธนาคารปูม้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด
ปี พ.ศ. 2553
4 ประยุกต์ใช้การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสำรวจลักษณะการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5 ผลของความเค็มต่างระดับต่อการอนุบาลลูกปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาการของไข่นอกกระดองต่ออัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อดิน
ปี พ.ศ. 2551
7 การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 การทดลองเสี่ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนทุ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2536
9 การคัดเลือกชนิดของสาหร่ายวุ้นเพื่อการเพาะเลี้ยง : รายงานการวิจัย