ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดา วรรณขาว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามและสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
2 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามและสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2554
3 การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ไข่เค็มและโคลนดินเกลือสปาเพื่อพัฒนาไปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
4 การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /
ปี พ.ศ. 2553
5 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามและสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
6 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
7 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
8 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
9 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 การสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิวในแอ่งสกลนคร และแอ่งโคราช
11 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงามและสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
12 การสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิวในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช
13 การสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิวในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช
ปี พ.ศ. 2550
14 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี II
15 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2549
16 การเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ เป็นผลิตภันฑ์เพื่อสุขภาพความงาม และสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่ผลิตเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
17 การใช้คลื่นอัลตราโซนิคและคลื่นไหวสะเทือน ประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรม รอยแตก และการยอมให้น้ำซึมของกลุ่มหินโคราช บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
18 การใช้คลื่นอัลตราโซนิคและคลื่นไหวสะเทือน ประเมินคุณสมบัติทางวิศวกรรม รอยแตก และการยอมให้น้ำซึมของกลุ่มหินโคราช บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
19 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน-หินเหนือชั้นเกลือและเกลือของภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิว
20 โครงการเจาะบ่อทดสอบธรณีเทคนิค และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดินกับการกระจายตัวดินเค็ม-น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชีพื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์
21 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน-หินเหนือชั้นเกลือและเกลือของภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิว
ปี พ.ศ. 2547
22 โครงการเจาะบ่อทดสอบธรณีเทคนิค และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดินกับการกระจายตัวดินเค็ม-น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชีพื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2546
23 การสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิวในแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช
24 การวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 การวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 การวิเคราะห์สภาพทางธรณี และธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิว และใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2545
27 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของดิน-หินเหนือชั้นเกลือและเกลือของภาคตะวันออกเฉียง เหนือเพื่อสร้างโมเดลการยุบตัวของพื้นผิว
28 การวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2544
29 การวิเคราะห์สภาพทางธรณีและธรณีเทคนิคของเกลือในระดับพื้นผิวและใต้ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2532
30 การประเมินสมบัติทางวิศวกรรมทางดินโดยวิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2529
31 การศึกษาสภาพความเสียหายของที่นาบ้านสวนหม่อน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดดินพุ (ตอนที่ 1)
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การประเมินแอนไอโซทรอปิกของค่าการยอมให้ซึมผ่านของหินทรายหมวดหินน้ำพอง บริเวณแนวชั้นหินคดโค้งเลย-เพชรบูรณ์ ทดสอบด้วยการไหลของก๊าซและน้ำภายใต้ความดันล้อม