ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 สำเริง แย้มโสภี 1
3 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
4 พยอม ตันติวัฒน์ 1
5 วัลลภ แย้มเหมือน 1
6 สมพร พรมดี 1
7 สายฝน ควรผดุง 1
8 สิริพร สิวราวุฒิ 1
9 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
10 สุวิชา ทองสิมา 1
11 ธวัชชัย สันติสุข 1
12 ประนอม โพธิยานนท์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
14 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
16 เกษร จันทร์ศิริ 1
17 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
18 สุวิมล ไชยราช 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
20 สุรพงษ์ เก็งทอง 1
21 วาสนา เสียงดัง 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 Walaisiri Muangsiri 1
24 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
25 Rajalida Lipikorn 1
26 Thada Jirajaras 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
29 ประธาน ดาบเพชร 1
30 Varunee Padmasankh 1
31 Pornpimol Muanjai 1
32 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
33 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
34 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
35 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
36 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
37 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
38 ไววิทย์ พุทธารี 1
39 คัคนางค์ มณีศรี 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
41 กาญจนา แก้วเทพ 1
42 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
43 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
44 Vanida Chantarateptawan 1
45 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
46 Srilert Chotpantarat 1
47 ศิริชัย ศิริกายะ 1
48 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
49 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
50 Wilai Anomasiri 1
51 Kittisak Likhitwitayawuid 1
52 Panee Boonthavi 1
53 Sumphan Wongseripipatana 1
54 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
55 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
56 Jaitip Paiboon 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
59 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
62 Somying Tumwasorn 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
64 อุทัย บุญประเสริฐ 1
65 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
66 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
68 วิไล ชินธเนศ 1
69 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
70 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
71 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
72 Boonchai Sangpetngam 1
73 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
74 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
75 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
76 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
78 กมลชนก ยวดยง 1
79 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
80 พรรณี กาญจนพลู 1
81 Chakkaphan Sutthirat 1
82 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
83 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
84 สุมา เมืองใย 1
85 วิมล เหมะจันทร 1
86 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
87 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
88 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
89 ประคอง ชอบเสียง 1
90 Yeshey Penjor 1
91 กำจัด มงคลกุล 1
92 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
93 สุมิตรา พูลทอง 1
94 รุ่งราวี ทองกันยา 1
95 ชอุ่ม มลิลา 1
96 ๋Janes, Gavin W. 1
97 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
98 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 มยุรี ตันติสิระ 1
101 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
102 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
103 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
104 Vimolmas Lipipun 1
105 Supa Chantharasakul 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
108 บรรจง คณะวรรณ 1
109 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
110 Puttipongse Varavudhi 1
111 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
112 ละอองทิพย์ เหมะ 1
113 Kitpramuk Tantayaporn 1
114 Naiyana Chaiyabutr 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 Sompol Sanguanrungsirikul 1
117 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
118 นภสร โกวรรธนะกุล 1
119 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
120 Pantharee Boonsatorn 1
121 สมชัย วัฒนการุณ 1
122 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
123 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
124 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
125 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
126 Acom Sornsute 1
127 ศุกันยา ห้วยผัด 1
128 กระมล ทองธรรมชาติ 1
129 Suchin Arunsawatwong 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
132 สุวดี ยาป่าคาย 1
133 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
134 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
135 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
136 Thanathon Sesuk 1
137 Chariya Uiyyasathian 1
138 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
139 Chonticha Srisawang 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
143 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 วินัย งามแสง 1
146 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
147 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
148 Chayaporn Supachartwong 1
149 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 Waraporn Siriterm 1
153 Kasidit Nootong 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 Anawatch Mitpratan 1
156 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2531 1
3 2529 1
4 2526 1