ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
4 Walaisiri Muangsiri 1
5 Varunee Padmasankh 1
6 เอกชัย อดุลยธรรม 1
7 Thada Jirajaras 1
8 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
9 ประธาน ดาบเพชร 1
10 Pornpimol Muanjai 1
11 Rajalida Lipikorn 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
14 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
15 วาสนา เสียงดัง 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 อวย เกตุสิงห์ 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
21 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
22 ศุกันยา ห้วยผัด 1
23 กระมล ทองธรรมชาติ 1
24 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 Pantharee Boonsatorn 1
27 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
28 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 Thanathon Sesuk 1
31 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
32 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
35 Suchin Arunsawatwong 1
36 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
37 สุวดี ยาป่าคาย 1
38 กมลชนก ยวดยง 1
39 สิริพร สิวราวุฒิ 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
41 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
43 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
45 Somying Tumwasorn 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
47 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
50 ศิริชัย ศิริกายะ 1
51 Srilert Chotpantarat 1
52 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
53 Chalermpol Leevailoj 1
54 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
60 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
65 สมพร พรมดี 1
66 สุวิชา ทองสิมา 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
75 คัคนางค์ มณีศรี 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
78 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
79 บรรจง คณะวรรณ 1
80 Sompol Sanguanrungsirikul 1
81 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
82 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
83 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
84 มยุรี ตันติสิระ 1
85 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
86 Ampa Luiengpirom 1
87 Kitpramuk Tantayaporn 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 วิมล เหมะจันทร 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
92 Puttipongse Varavudhi 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 Supa Chantharasakul 1
97 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
100 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
101 Vanida Chantarateptawan 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 กาญจนา แก้วเทพ 1
104 วัฒนชัย สมิทธากร 1
105 Jaitip Paiboon 1
106 Sumphan Wongseripipatana 1
107 Panee Boonthavi 1
108 Garnpimol C. Ritthidej 1
109 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
110 Kittisak Likhitwitayawuid 1
111 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
112 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
113 สุมา เมืองใย 1
114 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
115 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
116 Chayaporn Supachartwong 1
117 สิทธิพร แอกทอง 1
118 Jittima Chatchawansaisin 1
119 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
120 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
121 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
122 Chonticha Srisawang 1
123 Anawatch Mitpratan 1
124 Kasidit Nootong 1
125 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
126 Chariya Uiyyasathian 1
127 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
130 Waraporn Siriterm 1
131 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
132 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
133 วินัย งามแสง 1
134 ประคอง ชอบเสียง 1
135 ชอุ่ม มลิลา 1
136 ๋Janes, Gavin W. 1
137 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
138 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
139 พรรณี กาญจนพลู 1
140 Chakkaphan Sutthirat 1
141 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
142 รุ่งราวี ทองกันยา 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 นภสร โกวรรธนะกุล 1
145 Phanphen Wattanaarsakit 1
146 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
147 กำจัด มงคลกุล 1
148 สุมิตรา พูลทอง 1
149 Yeshey Penjor 1
150 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1