ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ละอองทิพย์ เหมะ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 Somying Tumwasorn 1
4 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
6 อุทัย บุญประเสริฐ 1
7 วิไล ชินธเนศ 1
8 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
10 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
12 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
13 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
14 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
15 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
17 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
19 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
20 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 สมพร พรมดี 1
25 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
26 วาสนา เสียงดัง 1
27 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
28 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
29 สุวิชา ทองสิมา 1
30 วัลลภ แย้มเหมือน 1
31 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
33 Boonchai Sangpetngam 1
34 ธวัชชัย สันติสุข 1
35 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
36 สำเริง แย้มโสภี 1
37 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
38 คัคนางค์ มณีศรี 1
39 Chalermpol Leevailoj 1
40 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
42 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
43 มยุรี ตันติสิระ 1
44 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
45 Garnpimol C. Ritthidej 1
46 Supa Chantharasakul 1
47 Vimolmas Lipipun 1
48 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
51 Puttipongse Varavudhi 1
52 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
53 Naiyana Chaiyabutr 1
54 Kitpramuk Tantayaporn 1
55 Sompol Sanguanrungsirikul 1
56 Ampa Luiengpirom 1
57 Panee Boonthavi 1
58 Sumphan Wongseripipatana 1
59 กาญจนา แก้วเทพ 1
60 Vanida Chantarateptawan 1
61 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
62 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
63 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
64 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
65 ศิริชัย ศิริกายะ 1
66 Srilert Chotpantarat 1
67 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
68 Wilai Anomasiri 1
69 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
70 Kittisak Likhitwitayawuid 1
71 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
72 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
73 Jaitip Paiboon 1
74 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
75 วัฒนชัย สมิทธากร 1
76 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
77 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
78 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
79 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
82 วินัย งามแสง 1
83 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
84 นภสร โกวรรธนะกุล 1
85 Phanphen Wattanaarsakit 1
86 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
87 Jittima Chatchawansaisin 1
88 Kasidit Nootong 1
89 Waraporn Siriterm 1
90 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
91 Anawatch Mitpratan 1
92 สิทธิพร แอกทอง 1
93 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
94 Chayaporn Supachartwong 1
95 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
96 กำจัด มงคลกุล 1
97 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
98 พรรณี กาญจนพลู 1
99 Chakkaphan Sutthirat 1
100 สุมา เมืองใย 1
101 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
102 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
103 วิมล เหมะจันทร 1
104 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 รุ่งราวี ทองกันยา 1
107 สุมิตรา พูลทอง 1
108 Yeshey Penjor 1
109 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
110 ๋Janes, Gavin W. 1
111 ประคอง ชอบเสียง 1
112 ชอุ่ม มลิลา 1
113 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
114 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
115 อวย เกตุสิงห์ 1
116 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
117 ประธาน ดาบเพชร 1
118 กมลชนก ยวดยง 1
119 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
120 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
121 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
122 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
123 Thada Jirajaras 1
124 Rajalida Lipikorn 1
125 Pornpimol Muanjai 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 ไววิทย์ พุทธารี 1
128 Varunee Padmasankh 1
129 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
130 เอกชัย อดุลยธรรม 1
131 Walaisiri Muangsiri 1
132 Suchin Arunsawatwong 1
133 สุวดี ยาป่าคาย 1
134 Acom Sornsute 1
135 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
138 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
139 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
140 Chariya Uiyyasathian 1
141 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
142 Pantharee Boonsatorn 1
143 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
144 Thanathon Sesuk 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 กระมล ทองธรรมชาติ 1
148 สมชัย วัฒนการุณ 1
149 ศุกันยา ห้วยผัด 1
150 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2532 1