ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลดาวัลย์ พวงจิตร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ลดาววัลย์ พวงจิตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 11
2 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 7
3 สนิท อักษรแก้ว 6
4 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 6
5 เจษฎา วงศ์พรหม 4
6 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 4
7 สุภาพร อิสริโยดม 4
8 อรวรรณ พรานไชย 4
9 รุ่งเรือง พูลศิริ 3
10 ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ 2
11 นิพนธ์ ตั้งธรรม 2
12 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 2
13 สคาร ทีจันทึก 2
14 ชาตรี ไผ่จิต 2
15 เทพา ผุดผ่อง 2
16 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 2
17 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 2
18 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
19 เสาวภาคณ์ เชาวนะธรรม 1
20 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
21 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
22 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
23 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
24 พงศกร ชุมเปีย 1
25 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
26 ประเสริฐ เนตรประจิตร 1
27 นรินธร จาวงษ์ 1
28 ยุทธนา บรรจง 1
29 วสันต์ จันทร์แดง 1
30 อนุชา ทะรา 1
31 สุกิจ จันทร์ทอง 1
32 เจษฎา วงค์พรหม 1
33 นรารัตน์ พัฒนสิงห์ 1
34 วัฒนชัย ตาเสน 1
35 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 1
36 จงรัก วัชรินทร์รัตน์ 1
37 นายบรรดิษฐ์ หงส์ทอง 1
38 นายดุริยะ สถาพร 1
39 นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง 1
40 นายอภิพงศ์ วิชชุเวสคามินทร์ 1
41 อุทัยวรรณ แสงวณิช 1
42 มณฑาทิพย์ โสมมีชัย 1
43 นิคม แหลมสัก 1
44 นิพนธ์ ทวีชัย 1
45 นายสมาน ณ ลำปาง 1
46 นายขจิต สุนทรากร 1
47 อภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ 1
48 นายกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์ 1
49 สายัณห์ ทัดศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2556 3
4 2555 2
5 2554 4
6 2553 1
7 2552 1
8 2550 2
9 2549 3
10 2548 2
11 2544 1
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การกักเก็บคาร์บอนและการประเมินผลประโยชน์ร่วมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาสัมประสิทธิ์มวลชีวภาพเพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนของสวนป่าสัก
ปี พ.ศ. 2556
3 การฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านเปร็ดในโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้
4 การเพิ่มพูนปริมาณคาร์บอนในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์
5 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินการโครงการอุทยานสวนจตุจักร
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาไม้โตเร็วสกุล Acacia เพื่อปลูกบนพื้นที่เสื่มโทรมสำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
7 ผลผลิตมวลชีวภาพ ปริมาณการร่วงหล่นและการสลายตัวของรากพืช ในป่าชายเลนชุมชนบ้านเปร็ดใน จังหวัดตราด
ปี พ.ศ. 2554
8 การฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในระบบนิเวศป่าบกและป่าชายเลนในประเทศไทย
9 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
10 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
11 การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD
ปี พ.ศ. 2553
12 โครงการ การพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงสำหรับประเทศไทยตามกลไก REDD
ปี พ.ศ. 2552
13 REDD ในเวทีการเจรจาเรื่องโลกร้อนและนัยสำคัญต่อประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
14 โครงการวิเคราะห์องค์ความรู้ทางชีวกายภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
15 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ปี พ.ศ. 2549
16 การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด
17 ชุดโครงการ : ไผ่บนพื้นที่สูง ; นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง
18 โครงการย่อยที่ 5 นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง
ปี พ.ศ. 2548
19 2. นิเวศสรีรวิทยาเพื่อการจัดการดินและน้ำของสวนไผ่บนที่สูง
20 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปใบปอสาเพื่อเป็นอาหารไก่
ปี พ.ศ. 2544
21 การศึกษาการใช้ประโยชน์จากใบสาแห้งทดแทนใบกระถินแห้งเพื่อเป็นอาหารสัตว์