ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 6
2 สาริณีย์ กฤติยานันต์ 6
3 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 6
4 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
5 ศิริพา อุดมอักษร 5
6 ขนิษฐา หอมจีน 5
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 4
10 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
11 อัญชลี จิตรักนที 3
12 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
13 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 2
14 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
15 Rungphech Sakulbamrungsil 1
16 พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร 1
17 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
18 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmacy 1
19 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
20 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
21 limw0002@kku.ac.th 1
22 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
23 คทา บัณฑิตานุกูล 1
24 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
25 Paithip Luangruangrong 1
26 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
27 กนิษฐา พันธ์ศรีนิรมล 1
28 วรพจน์ ตันติศิริวัฒน์ 1
29 วิศาล สุทธิพัฒนางกูร 1
30 Siripa Udomaksorn 1
31 Surachat Ngorsuraches 1
32 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
33 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
34 Kunwadee Sripanidkulchai 1
35 Nusaraporn Kessomboon 1
36 สุนทรี วัชรดำรงกุล 1
37 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
38 วรรณวิไล ณ ระนอง 1
39 สุพรรษา ใหม่เอี่ยม 1
40 กัณฐิกา เพลินธรรมคุณ 1
41 กุลนันท์ กิจพงษ์นิกร 1
42 นลินี เปรมัษเฐียร 1
43 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง 1
44 สุภาภรณ์ เจตะบุตร 1
45 เรวดี ธรรมอุปกรณ์ 1
46 อุทัยวรรณ เมืองแมน 1
47 สุพรรณิการ์ ปานกรด 1
48 พรลภัส บุญสอน 1
49 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
50 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
51 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
52 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
53 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
54 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
55 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
56 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
57 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
58 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
59 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 1
3 2552 2
4 2549 2
5 2547 1
6 2546 1
7 2545 1
8 2544 2
9 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
2 การทดสอบเอกสารกำกับยาอะมอกซิซิลลินสำหรับประชาชนในกลุ่มประชาชนทั่วไป
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลลัพธ์ของการจัดการการบำบัดด้านยาในผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้รูปแบบเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
ปี พ.ศ. 2552
4 ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย
5 ความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคไตฉบับย่อภาษาไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยติดเชื้อเฮชไอวีและเอดส์:การประยุกต์ใช้รูปแบบทรานสทิโอเรทิเคิล
7 การใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีในจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2547
8 การใช้ยาในโครงการการเข้าถึงบริการยาต้านไวรัสเอดส์ระดับชาติสำหรับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ ในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2546
9 การใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ชนิดรับประทานในผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ปี พ.ศ. 2545
10 การประเมินผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ศูนย์สุขภาพชุมชนอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2544
11 การเกิดพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
12 การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์