ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งรัศมี บุญดาว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สินของชุมชนบ้านโนนเค็ง ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาระบบแคตาลอกออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
3 การพัฒนาระบบในการหาความต้องการของลูกค้า สำหรับใช้ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาระบบแคตาลอกออนไลน์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
ปี พ.ศ. 2551
5 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาระบบในการหาความต้องการของลูกค้าสำหรับใช้ในการผลิตผ้าทอมือเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
7 แนวทางความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต