ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งรวี บุญทั่ง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 6
2 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
3 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
4 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
5 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
6 จงรักษ์ จารุเนตร 4
7 เสาวรี บำรุง 4
8 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
9 สุภาพร สุขโต 4
10 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
11 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
12 ประนอม ใจอ้าย 3
13 วินัย ศรวัต 3
14 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
15 อิสระ พุทธสิมมา 3
16 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
17 อนันต์ ทองภู 3
18 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
19 ศักดา พุทธพาธ 3
20 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
21 สันติ พรหมคำ 3
22 วสันต์ วรรณจักร์ 3
23 วิทูร อมรพล 3
24 วุฒิพล จันสระคู 3
25 โอภาษ บุญเส็ง 3
26 จารุวรรณ บางแวก 3
27 อานนท์ มลิพันธ์ 3
28 อนุชา เหลาเคน 3
29 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
30 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
31 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
32 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
33 ประพิศ วองเทียม 3
34 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
35 แฉล้ม มาศวรรณา 3
36 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
37 สุชาติ คำอ่อน 3
38 สุภาวดี สมภาค 3
39 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
40 กิติพร เจริญสุข 3
41 ปรีชา แสงโสดา 3
42 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
43 ฉลอง เกิดศรี 3
44 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
45 บุญญาภา ศรีหาตา 3
46 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
47 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
48 มณี หาชานนท์ 3
49 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
50 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
51 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
52 เอมอร เพชรทอง 3
53 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
54 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
55 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
56 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
57 สมพงษ์ ทองช่วย 3
58 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
59 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
60 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
61 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
62 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
63 สุมนำ งามผ่องใส 3
64 สมฤทัย ตันเจริญ 3
65 กุลชาติ นำคจันทึก 3
66 โอภำษ บุญเส็ง 3
67 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
68 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
69 จำนง ชัญถาวร 3
70 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
71 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
72 สาคร โรจนัย 3
73 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
74 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
75 เมธาพร พุฒขำว 3
76 นิลุบล ทวีกุล 3
77 สุภำพร สุขโต 2
78 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
79 มำลัย กล่อมแก้ว 2
80 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
81 เมธำพร พุฒขำว 2
82 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
83 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
84 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
85 อภิชำต เมืองซอง 2
86 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
87 สมชำย บุญประดับ 2
88 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
89 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
90 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
91 วนิดำ โนบรรเทำ 2
92 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
93 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
94 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
95 เสำวรี บำรุง 2
96 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
97 พัชรินทร์ นามวง์ 1
98 เมธาพร พุฒขาว 1
99 สมควร คล้องช้าง 1
100 วนิดา โนบรรเทา 1
101 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
102 วารีย์ ทองมี 1
103 มาลัย กล่อมแก้ว 1
104 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
105 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
106 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
107 สมชาย บุญประดับ 1
108 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
109 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
110 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
111 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
112 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
113 เหรียญทอง พานสายตา 1
114 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
115 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2548 2
4 2547 1
5 543 4