ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งรวี บุญทั่ง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 6
2 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
3 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
5 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
6 เสาวรี บำรุง 4
7 สุภาพร สุขโต 4
8 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
9 จงรักษ์ จารุเนตร 4
10 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
11 ศักดา พุทธพาธ 3
12 อนันต์ ทองภู 3
13 วสันต์ วรรณจักร์ 3
14 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
15 วุฒิพล จันสระคู 3
16 โอภาษ บุญเส็ง 3
17 กุลชาติ นำคจันทึก 3
18 สมฤทัย ตันเจริญ 3
19 จำนง ชัญถาวร 3
20 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
21 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
22 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
23 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
24 โอภำษ บุญเส็ง 3
25 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
26 อิสระ พุทธสิมมา 3
27 สุภาวดี สมภาค 3
28 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
29 สุชาติ คำอ่อน 3
30 จารุวรรณ บางแวก 3
31 ปรีชา แสงโสดา 3
32 แฉล้ม มาศวรรณา 3
33 กิติพร เจริญสุข 3
34 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
35 สันติ พรหมคำ 3
36 ประนอม ใจอ้าย 3
37 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
38 วินัย ศรวัต 3
39 สุมนำ งามผ่องใส 3
40 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
41 ฉลอง เกิดศรี 3
42 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
43 วิทูร อมรพล 3
44 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
45 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
46 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
47 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
48 สมพงษ์ ทองช่วย 3
49 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
50 เอมอร เพชรทอง 3
51 ประพิศ วองเทียม 3
52 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
53 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
54 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
55 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
56 อนุชา เหลาเคน 3
57 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
58 อานนท์ มลิพันธ์ 3
59 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
60 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
61 บุญญาภา ศรีหาตา 3
62 สาคร โรจนัย 3
63 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
64 นิลุบล ทวีกุล 3
65 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
66 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
67 เมธาพร พุฒขำว 3
68 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
69 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
70 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
71 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
72 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
73 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
74 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
75 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
76 มณี หาชานนท์ 3
77 สุภำพร สุขโต 2
78 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
79 มำลัย กล่อมแก้ว 2
80 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
81 เมธำพร พุฒขำว 2
82 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
83 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
84 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
85 อภิชำต เมืองซอง 2
86 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
87 สมชำย บุญประดับ 2
88 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
89 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
90 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
91 วนิดำ โนบรรเทำ 2
92 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
93 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
94 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
95 เสำวรี บำรุง 2
96 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
97 พัชรินทร์ นามวง์ 1
98 เมธาพร พุฒขาว 1
99 สมควร คล้องช้าง 1
100 วนิดา โนบรรเทา 1
101 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
102 วารีย์ ทองมี 1
103 มาลัย กล่อมแก้ว 1
104 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
105 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
106 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
107 สมชาย บุญประดับ 1
108 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
109 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
110 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
111 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
112 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
113 เหรียญทอง พานสายตา 1
114 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
115 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2548 2
4 2547 1
5 543 4