ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุ่งรวี บุญทั่ง
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 6
2 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
3 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
4 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
5 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
6 สุภาพร สุขโต 4
7 จงรักษ์ จารุเนตร 4
8 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
9 เสาวรี บำรุง 4
10 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
11 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
12 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
13 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
14 มณี หาชานนท์ 3
15 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
16 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
17 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
18 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
19 เอมอร เพชรทอง 3
20 สมพงษ์ ทองช่วย 3
21 นิลุบล ทวีกุล 3
22 บุญญาภา ศรีหาตา 3
23 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
24 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
25 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
26 สุมนำ งามผ่องใส 3
27 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
28 โอภำษ บุญเส็ง 3
29 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
30 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
31 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
32 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
33 ศักดา พุทธพาธ 3
34 กุลชาติ นำคจันทึก 3
35 สมฤทัย ตันเจริญ 3
36 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
37 เมธาพร พุฒขำว 3
38 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
39 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
40 จำนง ชัญถาวร 3
41 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
42 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
43 สาคร โรจนัย 3
44 วินัย ศรวัต 3
45 ประนอม ใจอ้าย 3
46 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
47 อิสระ พุทธสิมมา 3
48 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
49 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
50 สันติ พรหมคำ 3
51 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
52 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
53 อนันต์ ทองภู 3
54 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
55 วสันต์ วรรณจักร์ 3
56 วุฒิพล จันสระคู 3
57 โอภาษ บุญเส็ง 3
58 วิทูร อมรพล 3
59 สุชาติ คำอ่อน 3
60 ฉลอง เกิดศรี 3
61 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
62 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
63 อานนท์ มลิพันธ์ 3
64 ประพิศ วองเทียม 3
65 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
66 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
67 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
68 อนุชา เหลาเคน 3
69 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
70 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
71 สุภาวดี สมภาค 3
72 จารุวรรณ บางแวก 3
73 ปรีชา แสงโสดา 3
74 แฉล้ม มาศวรรณา 3
75 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
76 กิติพร เจริญสุข 3
77 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
78 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
79 สุภำพร สุขโต 2
80 อภิชำต เมืองซอง 2
81 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
82 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
83 มำลัย กล่อมแก้ว 2
84 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
85 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
86 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
87 วนิดำ โนบรรเทำ 2
88 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
89 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
90 เมธำพร พุฒขำว 2
91 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
92 สมชำย บุญประดับ 2
93 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
94 เสำวรี บำรุง 2
95 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
96 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
97 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
98 วนิดา โนบรรเทา 1
99 พัชรินทร์ นามวง์ 1
100 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
101 มาลัย กล่อมแก้ว 1
102 สมควร คล้องช้าง 1
103 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
104 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
105 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
106 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
107 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
108 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
109 สมชาย บุญประดับ 1
110 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
111 เหรียญทอง พานสายตา 1
112 วารีย์ ทองมี 1
113 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
114 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
115 เมธาพร พุฒขาว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2548 2
4 2547 1
5 543 4