ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รุจ ศิริสัญลักษณ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- รุจ ศิริสัญลักษณ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขตพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
2 ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของหมอดินอาสาประจำตำบลในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 ความพึงพอใจของเกษตรกรในการประกอบอาชีพทำนาในตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2553
4 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์พื้นเมืองกับพ่อพันธุ์บราห์มันแดงของเกษตรกรในนครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2552
5 การมีส่วนร่วมของสมาชิก ในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
6 สภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับกระถาง ของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
7 การยอมรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ของเกษตรกรรายย่อย อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
8 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจปรับเปลี่ยนระบบการทำการเกษตรแบบพืชเชิงเดี่ยว เป็นการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่
9 ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำ เพื่อผลิตไบโอดีเซล ในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
10 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
11 ทัศนคติของเกษตรกรต่อการเลี้ยงกระบือ ในจังหวัดอุทัยธานี
12 การทำบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่