ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ราเชนทร์ วิสุทธิแพทย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ราเชนทร์ วิสุทธิ์แพทย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สยาม สินสวัสดิ์ 18
2 ศิริธรรม สิงห์โต 16
3 ศิโรรัตน์ ตั้งสถิตพร 11
4 นิตยาพร สมภักดีย์ 11
5 กัญญ์รวี บ่อสุวรรณ 11
6 นายสุทธิรักษ์ มีพลอย 11
7 อัญชนา พัฒนสุพงษ์ 11
8 ชาญชัย คหาปนะ 11
9 พัชรินทร์ เก่งกาจ 11
10 ธนู ทรัพย์ชิต 3
11 ไพรวัลย์ ถามะพันธ์ 3
12 รัศมี โพธิสวัสดิ์ 3
13 วิมลศรี พรรธนประเทศ 3
14 ภูษิตา วรรณิสสร 2
15 กฤติยา ทิสยากร 2
16 อุบล ฤกษ์อ่ำ 2
17 วิเชียร เขยนอก 2
18 ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ 2
19 ธัญชนก เมืองมั่น 2
20 จีรายุ ทองดอนเอ 2
21 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 2
22 วันเชิญ โพธาเจริญ 2
23 สุริยา สาสนรักกิจ 2
24 เตือนตา เสมาทอง 2
25 พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ 2
26 จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ 2
27 อาภารัตน์ มหาขันธ์ 2
28 พวงเพ็ญ สูยะนันทน์ 2
29 อมรรัตน์ ขยันการนาวี 2
30 จิราภรณ์ สุขุมาวาสี 2
31 สุภัทร์ คล่องการงาน 1
32 สุทธิรักษ์ มีพลอย 1
33 ภุมริน บุญโกสุมภ์ 1
34 อนวัช สุวรรณกุล 1
35 สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ 1
36 ศรีศักดิ์ ตรังวัชรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 2
3 2548 1
4 2536 2
5 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตผักเพื่อสุขภาพ โดยวิธีการปลูกพืชแบบไร้ดินร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบปิด (Aquaponics)
2 การบำบัดสารเคมีการเกษตรตกค้างในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแบบยกร่องโดยใช้ถังปฏิกรณ์
3 การวิจัยและพัฒนาการผลิตผักเพื่อสุขภาพโดยวิธีการปลูกพืชแบบไร้ดินร่วมกับการเลี้ยงปลาในระบบปิด
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสารให้ความหวานแคลอรีต่ำเพื่อสุขภาพ
5 การวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากเงาะเพื่อเป็นอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ : เทคโนโลยีการผลิตน้ำเงาะเข้มข้นโดยใช้พลังงานต่ำ
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของสารอินทรีย์สกัดและสารสกัดจากดินร่วมกับสารละลายธาตุอาหารพืช ที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผักกาดหอมพันธุ์เรดโอค ในการปลูกพืชแบบไร้ดิน
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาลักษณะโครงสร้างของระบบสืบพันธุ์ในปลากระเบน ด้วยกล้อง จุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
8 การศึกษาลักษณะโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ในปลากระเบน ด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน