ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา โพธิสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 4
3 2553 4
4 2552 3
5 2551 4
6 2548 1
7 2547 1
8 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน วิชา ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
3 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน วิชา ศส 313 เศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
4 การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :
5 แนวโน้มและอัตราการเจริญเติบโตของเงินทุนภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2553
6 โครงการวิจัยเห็นหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
7 โครงการวิจัยเห็นหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
8 การผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีพัฒนาสุเหร่าบางโฉลง สังกัดสหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด
9 รูปแบบและวิธีการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์การเกษตรของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
10 “ศึกษาต้นทุนการผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทย” ภายใต้“โครงการผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม”
11 ผลที่ได้รับจากโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กรณีศึกษา : บ้านห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
12 การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
13 การผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
14 การผลิตวัตถุดิบเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม
15 การเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนลัวะบ้านสาม ภายหลังการจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยอมพาย
16 ชนิด ปริมาณ คุณภาพ ต้นทุน และผลตอบแทนของสินค้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี พ.ศ. 2548
17 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงานและแนวโน้มการดำเนินงาน ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ปีงวดบัญชี 2533-2547
ปี พ.ศ. 2547
18 การศึกษาฟังก์ชันการผลิตและสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ผลิตลำไย โดยใช้และไม่ใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต ในจังหวัดลำพูน