ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัตนา อัตตปัญโญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การคัดเลือกสารยับยั้งการเกิดสีน้ำตาล ของเนื้อมะม่วงอบแห้งพันธุ์โชคอนันต์
ปี พ.ศ. 2551
2 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวของร้านก๋วยเตี๋ยว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่
3 แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต [จี.เอ็ม.พี] เพื่อการปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงครัวโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
4 แนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องดื่มลำไยผงสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2550
5 โครงการพัฒนาผลไม้กวน (ผลไม้แผ่น) เพื่อยกระดับมาตรฐาน และการศึกษาตลาด : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Development of fruit for standardization and market study / รัตนา อัตตปัญโญ ... [และคนอื่นๆ]
6 การพัฒนาผลไม้กวน [ผลไม้แผ่น] เพื่อยกระดับมาตรฐาน และการศึกษาตลาด
ปี พ.ศ. 2546
7 วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดเพื่อการแปรรูปเป็นเนื้อลำไยอบแห้งในเชิงพาณิชย์
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และศึกษาอายุการเก็บรักษา
9 การพัฒนากะละแมเพื่อการส่งออก : ศึกษาวิธียืดอายุการเก็บรักษาและชนิดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2544
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่และศึกษาอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปเชิงพาณิชย์
12 หลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ ISBN 974-657-513-9
13 การแปรรูปลิ้นจี่ ISBN 974-276-179-5
14 คู่มือการผลิตอาหารในภาชนะปิดสนิท
15 หลักสูตรการผลิตผักและผลไม้อบแห้งระดับอุตสาหกรรม
16 เอกสารคู่มือการฝึกอบรมเชิงวิชาการ หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร ว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไปสำหรับธุรกิจขนาดย่อม
17 บทความปริทัศน์ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หอยโข่งเหลืองอบแห้งปรุงรสและอายุการเก็บรักษา
18 การยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลของลิ้นจี่โดยวิธีทางเคมี
19 การศึกษาและพัฒนาการปรับปรุงกระบวนการผลิตชา
20 บทความปริทัศน์ โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาวะชุมชน
21 การพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องดื่มมะระผงสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
22 ผลของ4-เฮกซิลเรโซซินอล ไอโซแอสคอร์บิก และโพแทสเซียมซอร์เบทต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพเนื้อมะม่วงอบแห้งพันธุ์โชคอนันต์
23 การพัฒนาน้ำส้มผงอัดเม็ด
24 การพัฒนาปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตพริกน้ำส้มมะเขือเทศ
25 การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตลูกอมลำไย
26 โครงการศึกษาดัชนีวัดคุณภาพลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพลำไยอบแห้งและกำหนดรหัสขนาดลำไยอบแห้งทั้งเปลียก
27 การสำรวจเนื้อลำไยอบแห้งสีทอง
28 การสำรวจกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
29 การศึกษาพัฒนาเนื้อลิ้นจี่แช่อิ่มอบแห้ง
30 การพัฒนาผลไม้กวน(แผ่น)เพื่อยกระดับมาตรฐานและการศึกษาการตลาด
31 การทำแห้งลำไยแผ่นโดยใช้เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับเตาอบลมร้อน
32 การอบแห้งลำไยแผ่นโดยใช้เตาอบลมร้อนร่วมกับเตาอบไมโครเวฟแลลสุญญากาศ
33 รูปแบบของโปรตีนระหว่าการสุกของผลมะม่วงโดยวิธีโพลีอะคริลาไมด์เจออีเล็กโตรโฟรีซิส
34 ..
35 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและจำแนกกลุ่มผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผลไม้แน่น
36 การพัฒนากาละแมเพื่อส่งออก
37 อุตสาหกรรมแปรรูปลำไย
38 การผลิตน้ำสาลี่อัดแก๊ส
39 การยืดอายุการเก็บรักษาลำไยสดและการแปรรูปในเชิงพาณิชย์
40 การศึกษาวิธีการเก็บรักษาสาลี่พันธุ์พัฒนะเพื่อการอบแห้งในเชิงพาณิชย์
41 การผลิตลำไยผลโดยการอบแห้งแบบโฟมแมท
42 การแทรกผ่านความร้อนและค่าของเนื้อตีป่นบรรจุกระป๋อง