ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐ พิชญางกูร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภจิตรา ชัชวาลย์ 4
2 พงศ์ธาริน โล่ห์ตระกูล 3
3 กนกวรรณ เสรีภาพ 3
4 สันทนา นาคะพงศ์ 3
5 มัญชุมาส เฮงตระกูล 2
6 ทิพาพร ลิมปเสนีย์ 2
7 พีรดา มงคลกุล 2
8 เปี่ยมสุข พงษ์สวัสดิ์ 2
9 เสาวนีย์ อาภาวศิน 1
10 หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ 1
11 สุรเกติ์ เนาสราญวงศ์ 1
12 กอบธัม สถิรกุล 1
13 Mongkol Sukwattanasinitt 1
14 วาสินี ประกอบกิจ 1
15 รังรอง ยกส้าน 1
16 Sanya Kudan 1
17 สัญญา กุดั่น 1
18 เอกกมล คล้ายเกิด 1
19 Rath Pichyangkura 1
20 มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 1
21 พัชรา ลิมปนะเวช 1
22 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 1
23 วรรธิดา โสภิสเขื่อนขันธ์ 1
24 จิรารัตน์ ทัตติยกุล 1
25 ธัญญลักษณ์ ศรีรังสิต 1
26 ชนินท์ จันมา 1
27 ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล 1
28 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
29 พานิษา พรเพียรภักดี 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
31 ถนอม วงศ์พุทธรักษา 1
32 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2552 1
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 4
6 2547 2
7 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การดัดแปรพื้นผิวโครงเลี้ยงเซลล์ไฟโบรอินไหมไทยด้วยเจลาตินและไคโตโอลิโกแซคคาไรด์
ปี พ.ศ. 2552
2 เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วน
ปี พ.ศ. 2551
3 การย่อยไคตินด้วยเอนไซม์เพื่อผลิตเอ็น-อะซิทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น,เอ็น-ไคอะซิทิล ไคโทไบโอส
4 โครงการการผลิตสารเร่งการเจริญและเพิ่มผลผลิตกล้วยไม้ไคโตรซาน 0-80 และกำหนดแผนการใช้ไคโตรซาน 0-80 ในกระบวนการผลิตกล้วยไม้ในประเทศไทยอย่างครบวงจร
5 การพัฒนาวัสดุกากอาหารแช่แข็งจำพวกเปลือกกุ้ง เปลือกปู สำหรับเป็นวัสดุธรรมชาติที่ปลอดพิษเพื่อเติมแต่งคุณค่าและรักษาคุณภาพอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
6 ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้สกุลหวาย 'เอียสกุล' Dendrobium 'Eiskul' ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2549
7 ผลของขนาดพอลิเมอร์และความเข้มข้นของไคโตซานต่อการเติบโต ผลผลิต และการรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของกระเจี๊ยบเขียว Abelmoschus esculentus (L.) Moench. การติดเชื้อไวรัสเส้นใบเหลืองและการกัดกินของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exigua Hubner, 1808 : รายงานผลการวิจัย
8 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไคทิเนสจากแบคทีเรียเพื่อใช้ในการผลิตน้ำตาล เอ็น-แอซีทิล-ดี-กลูโคซามีน และเอ็น-แอซีทิลไคโทโอลิโกแซ็กคาไรด์
9 ผลของน้ำหนักโมเลกุล ระดับการกำจัดหมู่แอซีทิล และความเข้มข้นของไคโตซานในตัวทำละลายต่างๆ ต่อสมบัติการไหลและการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์น้ำส้มพร้อมดื่ม
10 การคัดแยกและการระบุชนิดของแบคทีเรียที่สามารถผลิตลีแวน
ปี พ.ศ. 2547
11 การโคลนและศึกษาลักษณะสมบัติของไคติเนสจาก Bacillus licheniformis RN01 และการศึกษาเปรียบเทียบกับไคติเนสชนิดอื่น
12 ลักษณะสมบัติของเซลลูเลสจาก Acrophialophora sp.