ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชพล สันติวรากร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- รัชพล สันติวรากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2558
2 รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมสภาวะของอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย
3 โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมระบบผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋วพลังงานน้ำวนอิสระ
4 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2557
5 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2556
6 การออกแบบและพัฒนากังหันแบบหมุนวนในแนวนอนเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
7 การศึกษาทดลองปัจจัยที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานโดยระบบถังกวนสมบูรณ์ (มุ่งเป้า)
8 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่
9 การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพโดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
10 กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ
ปี พ.ศ. 2555
11 การศึกษาและพัฒนาเตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียนเพื่อใช้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพของวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร
12 การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร
13 การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร III
14 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
15 การพัฒนาระบบกลไกผสมผสานสำหรับเครื่องสับย่อยชีวมวล
16 การผลิตและการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้ ในเครื่องยนต์
ปี พ.ศ. 2554
17 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ II
18 การศึกษาเตาและพัฒนาเครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร โดยใช้เตาปฏิกรณ์ฟลูอิดไดซ์เบดแบบหมุนเวียน
19 การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร II
20 การเพิ่มประสิทธิภาพเตาอบแห้งขั้นต้นในระบบการอบแห้งชานอ้อยของอุตสาหกรรมปาร์ติเกิลบอร์ด
ปี พ.ศ. 2553
21 แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการเศษอาหารและมูลสัตว์เพื่อนำไปผลิตก๊าซชีวภาพในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
22 การศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพและการพัฒนาระบบผลิตน้ำร้อนสำหรับกกลูกสุกรในฟาร์มสุกร
23 การศึกษาสมรรถนะและการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์เบนซิน ดีเซลและหม้อกำเนิดไอน้ำเมื่อใช้สาร JE-max เป็นสารผสมเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
24 รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมสภาวะของอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย
25 รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมสภาพของอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย
26 การใช้ก๊าซชีวภาพในการอบแห้งกากตะกอนของระบบผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร
27 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในฟาร์มไก่ขนาดใหญ่
28 การศึกษาออกแบบเตาปฏิกรณ์ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากใบอ้อย
29 การศึกษาออกแบบเตาปฏิกรณ์ผลิตแก๊สชีวมวลจากใบอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น
30 การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการผลิตและใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากใบอ้อย
ปี พ.ศ. 2552
31 การศึกษาออกแบบเตาปฏิกรณ์ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพจากใบอ้อย
32 การศึกษาผลกระทบของตัวดูดซับความร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพของเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจกสองชั้นเอียงด้านเดียว