ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชนี ฮงประยูร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิสสวรรณ เจียมสมบัติ 10
2 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 7
3 สุภาพร กลิ่นคง 6
4 วรรณวิไล อินทนู 6
5 วราภา มหากาญจนกุล 4
6 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 4
7 ดำเนิน อุ่นศิริ 4
8 ศรีหรรษา มลิจารย์ 3
9 วิชัย โฆสิตรัตน 3
10 ธนภูมิ มณีบุญ 3
11 สมนึก เชื้อวงศ์สกุล 3
12 ชัชชัย แก้วสนธิ 3
13 จินตนา อันอาตม์งาม 3
14 ชวลิต ฮงประยูร 3
15 เอมอร อังสุรัตน์ 3
16 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 2
17 Ratchanee Hongprayoon 2
18 นงณพชร คุณากร 2
19 นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย 2
20 จุฬารัตน์ วัฒนะ 2
21 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 2
22 สาริมา สุนทรารชุน 2
23 สุจินต์ ภัทรภูวดล 2
24 นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 2
25 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
26 ปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 2
27 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 2
28 นายจิรพงศ์ แพทย์สมาน 2
29 อารีรัตน์ เทียนขาว 2
30 สมชาย สุขะกูล 2
31 สุพจน์ ภูมิสุข 1
32 ประพันธ์ศักดิ์ ศรีษะภูมิ 1
33 นงณพชร (ศิริวรรณ) คุณากร (บุรีคำ) 1
34 สุชาติ สงวนพันธุ์ 1
35 จรัสศรี ผลคำ 1
36 ศุภลักษณ์ ภิญโญสรรพกิจ 1
37 อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ 1
38 จิระเดช แจ่มสว่าง 1
39 พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 1
40 ทิพย์วดี อรรถธรรม 1
41 จิตราพรรณ เทียมปโยธร 1
42 สุภาวดี แก้วสด 1
43 นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา 1
44 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
45 นางสาวพนม ใสยจิตร์ 1
46 สามารถ เศรษฐวิทยา 1
47 น.ส.พนม ใสยจิตร์ 1
48 นายบรรจบ วันกิ่ง 1
49 กวิน ปุญโญกุล 1
50 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
51 อนุมัติ อิงคนินันท์ 1
52 นางสาวถวัลย์ คุ้มช้าง 1
53 Preyapan Pongsapich 1
54 Nuchanard Warin 1
55 นุชนาถ วารินทร์ 1
56 นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
57 สมลักษณ์ พุ่มระชัฎ 1
58 อัญจนา บุญชด 1
59 Anjana Bhunchoth 1
60 อรประไพ คชนันทน์ 1
61 Oraprapai Gajanandana 1
62 Pissawan Chiemsombat 1
63 นายสรรชัย จันทะจร 1
64 นายกิตติศักดิ์ อินทรเสวก 1
65 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 1
66 คนึงรัตน์ คำมณี 1
67 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 1
68 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 1
69 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
70 นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) 1
71 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
72 ชวนพิศ อรุณรังสิกุล 1
73 พิเชษฐ์ สืบสายพรหม 1
74 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 6
4 2555 1
5 2553 4
6 2552 2
7 2551 7
8 2550 2
9 2543 1
10 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์โรคและวิธีการการควบคุมโรคพืชตระกูลแตงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2558
2 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2557
3 การควบคุมโรคของพืชผักตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฎิปักษ์
4 การพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำซากในพืชผักตระกูลแตง
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในพืชผักตระกูลแตง
6 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
7 นวัตกรรมชุดตรวจสอบโรคไวรัสในพืชผักตระกูลแตง
8 โครงการการเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิติคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2555
9 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
10 การบริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
11 การพัฒนาพุทธรักษาปลอดไวรัสสำหรับการส่งออก
12 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
13 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
14 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
15 โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2551
16 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่
17 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช
18 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
19 Biological and Molecular Characterization of Tospoviruses in Thailand
20 การให้บริการผลิตแอนติซีรัมเพื่องานวิจัย
21 โครงการแนวทางปฏิบัติงานด้านการตรวจพืช ตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
22 การผลิตแอนติบอดีและการตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวา
ปี พ.ศ. 2550
23 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีสำหรับตรวจไวรัสใบด่างเขียวของพืชวงศ์แตงและไวรัสใบด่างข้าวโพด
24 การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง
ปี พ.ศ. 2543
25 การผลิตแอนติบอดีของเชื้อ Sugarcane mosaic virus เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างของอ้อย