ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัชทิน จันทร์เจริญ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- รัชทิน จันทร์เจริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 ธนะชัย วิภาวรศิลป์ 5
3 อธิป วางขุนทด 5
4 ศุภวุฒิ จันทรานุวัฒน์ 4
5 วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ 3
6 วีระยุทธ ศรีธุระวานิช 3
7 ฐิติมา จินตนาวัน 2
8 นภสร โกวรรธนะกุล 2
9 วาริน ภุมรินทร์ 2
10 จารุบุตร คณะนัย 2
11 สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์ 2
12 กิตติสุข สระแก้ว 2
13 Yeshey Penjor 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
17 สมชัย วัฒนการุณ 1
18 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
19 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
20 มยุรี จารุปาน 1
21 กัญญา ศุภปิติพร 1
22 ๋Janes, Gavin W. 1
23 รุ่งราวี ทองกันยา 1
24 ประธาน ดาบเพชร 1
25 Rajalida Lipikorn 1
26 ภิญโญ ศรีคำแหง, 2520- 1
27 Walaisiri Muangsiri 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 พรพรม บุญพรม, 2520- 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
33 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
34 อวย เกตุสิงห์ 1
35 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
36 นิศา วิชพันธุ์ 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
41 ละอองทิพย์ เหมะ 1
42 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
43 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
44 Prakong Tangpraprutkul 1
45 Phanphen Wattanaarsakit 1
46 Puttipongse Varavudhi 1
47 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
48 สุมา เมืองใย 1
49 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 ประคอง ชอบเสียง 1
52 Chariya Uiyyasathian 1
53 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
54 ประพันธ์ พิกุลทอง, 2520- 1
55 สิทธิพร แอกทอง 1
56 พรรณี กาญจนพลู 1
57 Kasidit Nootong 1
58 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 ศุกันยา ห้วยผัด 1
61 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
62 Thanathon Sesuk 1
63 สุวดี ยาป่าคาย 1
64 Pantharee Boonsatorn 1
65 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
66 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
67 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
68 Ong, Say Kee 1
69 Acom Sornsute 1
70 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
71 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
72 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
73 Pornpimol Muanjai 1
74 Narong Punnim 1
75 ภัทรวุธ สุภามา 1
76 เอกชัย อดุลยธรรม 1
77 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
78 กมลชนก ยวดยง 1
79 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
80 Thada Jirajaras 1
81 Siriporn Sriwarakan 1
82 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
83 Waraporn Siriterm 1
84 วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ 1
85 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
86 Witaya Wannasuphoprasit 1
87 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
88 Naiyana Chaiyabutr 1
89 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
90 มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล 1
91 ไววิทย์ พุทธารี 1
92 วุฒินันท์ สูงนารถ, 2522- 1
93 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
94 Ratchatin Chanchareon 1
95 วาสนา เสียงดัง 1
96 Chonticha Srisawang 1
97 Jittima Chatchawansaisin 1
98 Chayaporn Supachartwong 1
99 Anawatch Mitpratan 1
100 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
101 วินัย งามแสง 1
102 Supavut Chatranuwathana 1
103 Ratchatin Chancharoen 1
104 ประพันธ์ พิกุลทอง 1
105 Tadchanon Chuman 1
106 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
107 ประคอง สุทธสาร 1
108 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
109 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
110 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
113 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
114 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
116 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
118 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
120 กาญจนา แก้วเทพ 1
121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
122 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
125 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
126 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
127 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
128 ศิริชัย ศิริกายะ 1
129 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
130 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 สิรณัฐ ขันธจีรวัฒน์ 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 สำเริง แย้มโสภี 1
135 คัคนางค์ มณีศรี 1
136 สุวิชา ทองสิมา 1
137 สุนีย์ นัยจรัญ 1
138 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
139 สายฝน ควรผดุง 1
140 สิริพร สิวราวุฒิ 1
141 สมพร พรมดี 1
142 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
143 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
144 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
145 Chulalongkorn University. Graduate School 1
146 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
149 อุทัย บุญประเสริฐ 1
150 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
151 วิไล ชินธเนศ 1
152 ธวัชชัย สันติสุข 1
153 Wilai Anomasiri 1
154 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
155 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
156 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
157 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
158 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
159 วิมล เหมะจันทร 1
160 Chulalongkorn University.Graduate school 1
161 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
162 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
163 Jaitip Paiboon 1
164 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
165 Panee Boonthavi 1
166 Chakkaphan Sutthirat 1
167 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
168 บรรจง คณะวรรณ 1
169 สุมิตรา พูลทอง 1
170 Ampa Luiengpirom 1
171 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
172 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
173 Supa Chantharasakul 1
174 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
175 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
176 ชอุ่ม มลิลา 1
177 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
178 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
179 Sumphan Wongseripipatana 1
180 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
181 Garnpimol C. Ritthidej 1
182 Boonchai Sangpetngam 1
183 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
184 Kittisak Likhitwitayawuid 1
185 วัฒนชัย สมิทธากร 1
186 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
187 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
188 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
189 Vimolmas Lipipun 1
190 Chalermpol Leevailoj 1
191 Vanida Chantarateptawan 1
192 Sompol Sanguanrungsirikul 1
193 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
194 Kitpramuk Tantayaporn 1
195 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
196 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
197 มยุรี ตันติสิระ 1
198 Srilert Chotpantarat 1
199 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
200 กำจัด มงคลกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 5
7 2549 1
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 4
11 2544 2
12 2542 2
13 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
2 การสร้างเส้นทางเดินในปริภูมิรูปภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อ
ปี พ.ศ. 2557
3 การออกแบบระบบหุ่นยนต์เดลต้าแบบสามองศาอิสระสำหรับทำงานกำหนดตำแหน่งหมุดร่วมกับมนุษย์ในเวลาจริง
ปี พ.ศ. 2556
4 การควบคุมตำแหน่งของหุ่นยนต์แบบเดลต้าด้วยสัญญาณป้อนกลับจากแขน
5 การพัฒนาหุ่นยนต์เดลต้าแบบสามองศาอิสระ
ปี พ.ศ. 2553
6 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
7 ตัวควบคุมที่แปลงระบบควบคุมให้เป็นระบบเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับชนิดปรับค่าเองได้สำหรับระบบจานหมุนทางกล
8 ตัวควบคุมที่แปลงระบบควบคุมให้เป็นระบบเชิงเส้น ด้วยการป้อนกลับชนิดปรับค่าเองได้สำหรับระบบจานหมุนทางกล
ปี พ.ศ. 2551
9 เทคนิคการควบคุมไม่เชิงเส้นสำหรับเพนดูลัมผกผันแบบหมุน
10 ตัวควบคุมนิวโรนาร์มา-แอลทูสำหรับระบบไม่เชิงเส้น
11 การพัฒนาระบบวัดพิกัดตำแหน่ง 3 มิติ แบบเลเซอร์ 2 สถานี
12 เทคนิคการควบคุมไม่เชิงเส้น สำหรับเพนดูลัมผกผันแบบหมุน
13 ตัวควบคุมนิวโรนาร์มา-แอลทู สำหรับระบบไม่เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2549
14 รูปแบบใหม่ของเทคโนโลยีการผลิตเชิงหุ่นยนต์ชั้นสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การปรับเทียบแบบออนไลน์ของระบบวัดตำแหน่งแบบออดโดมิททรีโดยใช้กล้องภายนอก
ปี พ.ศ. 2546
16 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของความเสียดทานที่แสดงผลของบสัญญาณความถี่สูง
ปี พ.ศ. 2545
17 อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสามแกนชนิดสเตรนเกจสำหรับเครื่องกัด
18 ผลของขนาดและความถี่ของสัญญาณอินพุตความถี่สูงที่มีต่อความเสียดทานในระบบทางกล
19 การประมาณค่าอุณหภูมิน้ำเหล็กในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า
20 การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าในเตาหลอมโลหะที่ใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำด้วยวิธีควบคุมความร้อน
ปี พ.ศ. 2544
21 หุ่นยนต์คัดแยกและเก็บขยะรีไซเคิลโดยใช้กล้อง CCD
22 การปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าในเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า ด้วยวิธีควบคุมความร้อน
ปี พ.ศ. 2542
23 การควบคุมแขนกลแบบผสมระหว่างภาพกับแรง
24 การควบคุมแขนกลแบบผสมระหว่างภาพกับแรง