ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสิมา ชลคุป
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- รังสิมา ชลคุป
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุชาดา อุชชิน 13
2 กล้าณรงค์ ศรีรอต 9
3 สุนีย์ โชตินีรนาท 7
4 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 6
5 วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ 5
6 วิชัย หฤทัยธนาสันติ 4
7 สาริมา สุนทรารชุน 4
8 จันทร์ทิพย์ ซื่อสัตย์ 3
9 สุธีรา วิทยากาญจน์ 3
10 ปฐมา จาตกานนท์ 3
11 วุฒินันท์ คงทัด 3
12 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 3
13 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 2
14 วรพจน์ รักสังข์ 2
15 ยุพา ปานแก้ว 2
16 รังสินี โสธรวิทย์ 2
17 Chookiat. Kijkhunasatian 2
18 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
19 รุ่งรัตน์ จันทร์ครบ 2
20 จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ 2
21 พจนารถ สุวรรณรุจิ 2
22 Sunee Chotineeranat 2
23 Klanarong Sriroth 2
24 Rungsima Chollakup 2
25 ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร 2
26 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
27 พิมพ์พร อุทยารัตน์ 1
28 จิรชยา บุญญฤทธิ์ 1
29 สุเมธ ตันตระเธียร 1
30 ศิริธร เลิศพานิช 1
31 พาสวดี ประทีปะเสน 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
33 ณัฐดนัย หาญการสุจริต 1
34 ลัดดาวัลย์ โกวิทย์เจริญ 1
35 นัฏพร ขนุนก้อน 1
36 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 1
37 ประกิต สุขใย 1
38 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
39 ณัฐดนย์ รุ่งเรียนกิจไกร 1
40 อนุสรณ์ วรสิงห์ 1
41 Michel NARDIN NARDIN 1
42 Christian FRETIGNY 1
43 Marie-France VALLAT 1
44 Karine Mougin 1
45 สมบัติ ธนะวันต์ 1
46 Bruno BRESSON 1
47 Pierre PONTHIAUX 1
48 วันชัย โชคชัยไพศาล 1
49 Wanchai Chockchaipaisal 1
50 Vittaya Punsuvon 1
51 วิทยา ปั้นสุวรรณ 1
52 Jean-Pierre CELIS 1
53 ดร.พิมพ์พร อุทยารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 2
3 2559 1
4 2558 1
5 2556 3
6 2553 1
7 2551 1
8 2549 3
9 2542 1
10 2541 1
11 2538 2
12 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟจากฟิล์มโปรตีน ร่วมกับนาโนเซลลูโลสสาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2560
2 การศึกษาโครงร่าง scaffold อัลบูมิน/แป้ง เพื่อการเข้ากันได้กับเซลล์ตับ
3 การพัฒนาวัสดุคอมพอลิทของเส้นใยลำต้นปาล์มเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียง
ปี พ.ศ. 2559
4 การใช้ประโยชน์จากเส้นใยของฟางข้าวเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี พ.ศ. 2558
5 การพัฒนาคอมพอสิทกรีนอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใยจากทะลายปาล์มน้ำมันเพื่อปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลและความร้อน สำหรับชิ้นส่วนกันชนในรถยนต์
ปี พ.ศ. 2556
6 Photo- and thermal-degradation of coir fibre-reinforced poly(lactic acid) composite
7 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties
8 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการเข้ากันได้กับระบบของสิ่งมีชีวิตของโครงร่าง เลี้ยงเซลล์ของพอลิแลคติกแอสิตกับเซรีซิน
ปี พ.ศ. 2553
9 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน
ปี พ.ศ. 2551
10 การผลิตด้ายปั่นไหมอีรี่ผสมฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
11 การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม
12 การพัฒนาคุณภาพการย้อมสีผลิตภัณฑ์ฝ้าย
13 การผลิตเส้นด้ายและผ้าจากไหมอีรี่ผสมกับฝ้ายในระดับหัตถอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2542
14 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์นกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2541
15 การใช้ประโยชน์จากกากมันโดยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2538
16 การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าว
17 การศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มจากวุ้นน้ำมะพร้าว