ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 5
2 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 5
3 วิทิตร ใจอารีย์ 4
4 นรุณ วรามิตร 4
5 ประภา ศรีพิจิตต์ 4
6 จวงจันทร์ ดวงพัตรา 3
7 ลิลลี่ กาวีต๊ะ 3
8 เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ 3
9 มาลี ณ นคร 3
10 พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 3
11 แอนนา สายมณีรัตน์ 2
12 ปิติ กันตังกุล 2
13 ไสว พงษ์เก่า 2
14 นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต 2
15 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 2
16 ละเอียด บุญมาก 1
17 อัฒพล สุวรรณวงศ์ 1
18 สมศักดิ์ หัตถเลขา 1
19 มานพ เตชาดิศัย 1
20 เอ็จ สโรบล 1
21 โสภิณ (เกษียณ) ทองปาน 1
22 พรทิพย์ มังกรแก้ว 1
23 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
24 สุปราณี งามประสิทธิ์ 1
25 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
26 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
27 รัชนี โพธิแท่น 1
28 ธงไชย ศรีนพคุณ 1
29 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 1
30 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 1
31 จุฑามาศ ร่มแก้ว 1
32 ปิยะ กิตติภาดากุล 1
33 สรัญญา วัชโรทัย 1
34 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม 1
35 ผศ.ดร. บุปผา คงสมัย 1
36 ผศ.ดร. วีรพันธ์ สรีดอกจันทร์ 1
37 สมพิศ สามิภักดิ์ 1
38 สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์ 1
39 เอื้อ สิริจินดา 1
40 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
41 ทศพล พรพรหม 1
42 ศรีสม สุวรรณวงศ์ 1
43 วีระศักดิ์ อุดมโชค 1
44 พยัตติพล ณรงคะชวนะ 1
45 รวีวรรณ ตัณฑวณิช 1
46 มินตา ชัยประสงค์สุข 1
47 วราภรณ์ พาราสุข 1
48 สุรียา ตันติวิวัฒน์ 1
49 สากล สถิตวิทยานันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2529 1
8 543 18
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) แบบบูรณาการ
2 โครงการวิจัยและพัฒนาเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในอนาคต ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2556
3 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2555
4 ระบบต้นแบบการผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองโดยบูรณาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชร่วมกับเครื่องจักรกล
5 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ของลักษณะผลผลิตองค์ประกอบผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรบางประการในถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต
ปี พ.ศ. 2553
7 การสร้างดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite สำหรับสบู่ดำ
8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินหารูปแบบการปลูกข้าวโพดที่เหมาะสม กับสภาพการปลูกของเกษตรกรบ้านคลองทราย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
9 การสร้างดีเอ็นเอเครื่องหมายชนิด Microsatellite สำหรับสบู่ดำ
ปี พ.ศ. 2529
10 การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงลักษณะทางพืชไร่ของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้รับคัดเลือกชุดที่ 2 และ 3