ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักเกียรติ แสนประเสริฐ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- รักเกียรติ แสนประเสริญ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญส่ง เอกพงษ์ 9
2 ยุวดี ชูประภาวรรณ 6
3 งบประมาณแผ่นดิน 5
4 อุทัย อันพิมพ์ 4
5 จิตรา วราอัศวปติ 3
6 ณรงค์ สามารถ 3
7 รัชดาภรณ์ จันทาศรี 3
8 พรพิมล สุริยจันทราทอง 3
9 สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร 3
10 เกรียงไกร โชประการ 2
11 บุบผา ใจเที่ยง 2
12 ชาญชัย นิติกิจไพบูลย์ 2
13 กาญจนา บันสิทธิ์ 2
14 สมชาย พละสาร 2
15 นิตยา วานิกร 2
16 เฉลียว บุญมั่น 2
17 ปาริฉัตร จันทร์ปลั่ง 2
18 นรินทร บุญพราหมณ์ 2
19 นพมาศ นามแดง 2
20 ศรีประไพ ธรรมแสง 2
21 ประสิทธิ์ กาญจนา 2
22 อินทร์ ศาลางาม 2
23 ธีรนุช เจริญกิจ 1
24 วสุ อมฤตสุทธิ์ 1
25 จำนงค์ จันทะสี 1
26 พาวิน มะโนชัย 1
27 อภิชาติ สังข์ศรี 1
28 ณัฐวรรณ ธรรมสุวรรณ์ 1
29 Rugkeart Sanprasert 1
30 Theeranuch Chantrachit 1
31 พัทยา แก้วสาร 1
32 วิชญา ศรีสุข 1
33 นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ 1
34 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
35 บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา 1
36 สุภาวดี แก้วระหัน 1
37 กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
38 ทินน์ พรหมโชติ 1
39 พิทักษ์ สิงห์ทองลา 1
40 ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 1
41 ณัชพล สามารถ 1
42 ฉัตรฤดี สมบัติธรรม 1
43 วัลยา วิริยเสนกุล 1
44 จิรศักดิ์ บางท่าไม้ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2549 2
6 2548 1
7 2547 1
8 2544 1
9 2543 2
10 2541 1
11 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษากิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระในเชื้อพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ฝรั่ง
ปี พ.ศ. 2553
2 การจัดการความรู้ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3 การประยุกต์ใช้ระบบเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อการออกดอกและติดผลลำใยนอกฤดูของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การพัฒนาสายพันธ์พริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
ปี พ.ศ. 2551
5 การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2549
6 การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกขี้หนูผลใหญ่ในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน
7 การศึกษาสถานภาพการผลิต และความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพ และปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้า กรณีศึกษา : จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการพัฒนาวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2547
9 การศึกษาน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดจากกระบวนการชำแหละและแปรรูปเนื้อสัตว์ที่มีต่อระบบเกษตรกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
10 การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
ปี พ.ศ. 2543
11 การศึกษาการเจริญเติบโตและการใช้ประโยชน์ของผลตะขบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตะขบ
12 การศึกษาสูตรอาหารและวิธีการให้น้ำในโรงเรือนเปิดดอกที่เหมาะสมต่อผลผลิตเห็ดขอนขาวในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2541
13 อิทธิพลของปุ๋ยน้ำฟอสฟอรัสที่มีผลต่อผลผลิตมะเขือเทศในระบบน้ำหยด