ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักศักดิ์ เสริมศักดิ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 การใช้ภาพถ่ายดิจิตอลประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าว
3 โครงการจัดทำข้อเสนอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชี เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) ในอนาคต
4 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของเกษตรกร
5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวล
7 สมรรถนะของเครื่องหว่านข้าวงอกสำหรับนาหว่านน้ำตม
8 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ของผลผลิตเกษตรจากพื้นที่ขยายผลโครงการหลวง (กรณีศึกษา ลุ่มน้ำปิงตอนบน)
ปี พ.ศ. 2554
9 การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้า
10 โครงการพัฒนาต้นแบบหน้าจอการไหลเวียนของระบบสารสนเทศ สำหรับ อ.ส.ค.
11 โครงการศึกษาพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารข้อมูลด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรด้วยระบบการตรวจสอบย้อนกลับ(กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของกล้วยไข่เพื่อการส่งออก)
12 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงใบรับรองสินค้าเกษตรและอาหารกับต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
13 การทำนายผลผลิตพืชไร่โดยใช้การสะท้อนแสงของทรงพุ่ม
ปี พ.ศ. 2550
14 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดิจิตอลเพื่อประเมินดัชนีพื้นที่ใบของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี พ.ศ. 2549
15 การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดิจิตอลเพื่อประเมินดัชนีพื้นที่ใบของถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2545
16 การศึกษาความแปรปรวนของการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแบบจำลอง
ปี พ.ศ. 2544
17 การศึกษาความแปรปรวนของการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวในพื้นที่ลุ่มแม่ น้ำขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบ และปรับปรุงแบบจำลอง