ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รักชาติ ไตรผล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของตัวทำละลายและน้ำหนักโมเลกุลต่อพฤติกรรมการเกิดเจลของคอนจูเกตพอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2557
2 ผลของน้ำหนักโมเลกุลและความยาวของหมู่ข้างเคียงของ อนุพันธ์โพลิไธโอฟีนต่อพฤติกรรมการเข้าจับกันและสมบัติ ทางแสงในตัวทำละลายต่างๆ
3 การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีและสมบัติการเรืองแสงของพอลิไดอะเซทติลีนแอสเซมบลี: อิทธิพลของการจัดเรียงตัวสายโซ่ สารเติมแต่งพอลิเมอร์ อนุภาคนาโนคอนจูเกตพอลิเมอร์ และไอออนยูโรเปียม
4 การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์พอลิไธโอฟีนในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
ปี พ.ศ. 2556
5 ความเสถียรของสีของสารอนุพันธ์พอลิฟลูออรีน: ผลของการอบด้วยความร้อนและการฉายแสงยูวี
6 การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนเวสิเคิลด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการตรวจวัด
7 การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์พอลิไธโอฟีนในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
8 การควบคุมสภาวะการกระจายตัวในฟิลม์บางลูกผสมอนุภาคระดับนาโนของสารอนินทรีย์/คอนจูเกตพอลิเมอร์ : ปัจจัยสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบพลาสติก
ปี พ.ศ. 2555
9 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 13 นส.อโณทัย คำพันธ์
10 การควบคุมพฤติกรรมการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซทติลีนเวสิเคิลด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยีการตรวจวัด
11 การสังเคราะห์สารประกอบเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์
12 ความเสถียรของสีของสารอนุพันธ์พอลิฟลูออรีน : ผลของการอบด้วยความ ร้อนและการฉายแสงยูวี
ปี พ.ศ. 2554
13 การสังเคราะห์สารประกอบเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยธาตุแรเอิร์ทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรืองแสงแบบฟอสฟอเรสเซนต์
14 การสังเคราะห์และสมบัติทางแสงของสารประกอบเซอร์โคเนียมออกไซด์ที่เจือด้วยอิเทรียม-เออเบรียม
15 การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงและการจัดเรียงตัวในสารละลายและฟิล์มบางของสารอนุพันธุ์โพลิฟลูออรีนและโคโพลิเมอร์: ผลของตัวทำละลายและลักษณะโครงสร้างของสายโซ่หลัก
16 ความเสถียรของสีของสารอนุพันธ์พอลิฟลูออรีน: ผลของการอบด้วยความร้อนและการฉายแสงยูวี
17 ผลของตัวทำละลายต่อสมบัติการเปล่งแสงของคอนจูเกตพอลิเมอร์ในฟิล์มบาง
18 ผลของสารเติมแต่งแอลกอฮอล์ต่อสมบัติของวัสดุเชิงประกอบอนุภาคซิงก์ออกไซด์ระดับนาโน/พอลิเมอร์คอนจูเกต
19 การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสม
20 ผลของตัวทำลายต่อสมบัติการเปล่งแสงของคอนจูเกตพอลิเมอร์ในฟิล์มบาง
21 ผลของตัวทำลายต่อสมบัติการเปล่งแสงของคอนจูเกตพอลิเมอร์ในฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2553
22 การเพิ่มความเสถียรของฟิลม์บางของพอลิเมอร์โดยใช้พอลิเมอร์ดัดแปรโมเลกุลที่มีกิ่งมาก และอนุภาคนาโนเป็นสารเติมแต่ง
23 การควบคุมสภาวะการกระจายตัวในฟิลม์บางลูกผสมอนุภาคระดับนาโนของสารอนินทรีย์/คอนจูเกตพอลิเมอร์ : ปัจจัยสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบพลาสติก
24 การจัดเรียงตัวและสมบัติทางแสงของอนุพันธ์พอลิไธโอฟีนในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
25 ผลของรูปร่างของสายโซ่โมเลกุลต่อการเข้าซ้อนทับกันของคอนจูเกตโพลิเมอร์และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์
26 ผลของรูปร่างของสายโซ่โมเลกุลต่อการเข้าซ้อนทับกันของคอนจูเกตโพลิเมอร์ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
27 ผลของรูปร่างของสายโซ่โมเลกุล ต่อการเข้าซ้อนทับกันของคอนจูเกตโพลิเมอร์ และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์
28 Structure and Morphology in Highly Oriented Films of Poly(9,9-bis(n-octyl)fluorene-2,7-diyl) and Poly(9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene-2,7-diyl) Grown on Friction Transferred Poly(tetrafluoroethylene)
29 การเตรียมและสมบัติทางแสงของวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์และพอลิเมอร์นำไฟฟ้าเอ็มเอเอช-พีพีวี
30 ผลของตัวทำละลายต่อสมบัติการเปล่งแสงของคอนจูเกตพอลิเมอร์ในฟิล์มบาง
ปี พ.ศ. 2551
31 การศึกษาผลของ Fluorinated Additives ที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพของ Liquid Crystals
32 การศึกษาสมบัติการเปล่งแสงและการจัดเรียงตัวในสารละลายและฟิล์มบางของสารอนุพันธ์โพลิฟลูออรีนและโคโพลิเมอร์ : ผลของตัวทำละลายและลักษณะโครงสร้างของสายโซ่หลัก
33 ผลของรูปร่างของสายโซ่โมเลกุลต่อการเข้าซ้อนทับกันของคอนจูเกตโพลิเมอร์และประสิทธิภาพของอุปกรณ์เปล่งแสงจากสารอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2549
34 การศึกษาการจัดเรียงตัวของสารคอนจูเกตโพลิเมอร์ที่เรืองแสงได้ในสารละลายและบนพื้นผิวของของแข็ง อิทธิพลของตัวทำละลาย แรงกระทำที่พื้นผิวและความแข็งของเส้นโพลิเมอร์
35 การศึกษาอิทธิพลของแรงระหว่างโมเลกุลต่อความเสถียรของฟิล์มบางของโพลิเมอร์
36 การศึกษาผลของ Fluorinated Additives ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของ Liquid Crystals
37 การเกิดโครงสร้างนาโนริบบอนของสารโพลิฟลูออรีนและโคโพลิเมอร์บนพื้นผิวของของแข็ง
38 การศึกษาการจัดเรียงตัวของสารคอนจูเกตโพลิเมอร์ ที่เรืองแสงได้ในสารละลายและบนพื้นผิวของของแข็ง ; อิทธิพลของตัวทำละลาย, แรงกระทำที่พื้นผิว และความแข็งของเส้นโพลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2548
39 การศึกษาอิทธิพลของแรงระหว่างโมเลกุลต่อความเสถียรของฟิล์มบางของโพลิเมอร์