ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระวิวรรณ โชติพันธ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น ระยะที่ 1 การเก็บข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น
3 การใช้ประโยชน์จาก dreg เพื่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4 การใช้ประโยชน์จากมูลไก่เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
5 การใช้ประโยชน์จากวัสดุรองพื้นหมักเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกร
7 การจัดการปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อยกระดับการผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินฝั่งแดง
ปี พ.ศ. 2551
8 โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร
ปี พ.ศ. 2550
9 การผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐานสู่เกษตรกร