ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระพีพรรณ ประจันตะเสน
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสรองพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ข้าวเหนียวดำ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2558
2 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตผลจากมันสำปะหลัง จังหวัดกาฬสินธุ์
3 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชนบ้านสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2557
4 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาอิทธิพลปุ๋ยน้ำชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพาราโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ชุมชนบ้านหนองสรวง จ. กาฬสินธุ์
5 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนรวม: การศึกษาและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตยางพารา จังหวัดกาฬสินธุ์
6 ชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม : การศึกษาอิทธิพลปุ๋ยน้ำชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพาราโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา ชุมชนบ้านหนองสรวง จ. กาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาอิทธิพลน้ำส้มควันไม้ร่วมกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพต่อการ เจริญเติบโตข้าวอินทรีย์โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ข้าวอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
8 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2553
9 การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์
10 การศึกษาและพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร : กรณีกลุ่มเกษตรกรลำน้ำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์