ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระพีพรรณ คำหอม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เล็ก สมบัติ 6
2 ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล 4
3 อภิญญา เวชยชัย 4
4 ภาวนา พัฒนศรี 4
5 ศศิพัฒน์ ยอดเพชร 4
6 ยุพา วงศ์ไชย 3
7 จิราลักษณ์ จงสถิตย์มั่น 2
8 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ 2
9 ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล 2
10 วิจิตร ระวิวงศ์ 2
11 รศ ระพีพรรณ คำหอม - 2
12 อัญมณี บูรณกานนท์ 2
13 มาลี สันภูวรรณ์ 2
14 Malee Sanpuwan 2
15 Tipaporn Photawin 2
16 ประภาศรี คุปต์กานต์ 2
17 Wichin Rawiwong 2
18 Phrapapan Khupakarn 2
19 อัจฉริยา ทวาโรจน์ 1
20 สุมิตรา เจริญสุขสถาพร 1
21 สุจิตรา สุวรรณทัต 1
22 อรอนงค์ เธียรไทย 1
23 ชุลีทิพย์ ประเสริฐยิ่ง 1
24 อรธิชา วิเศษโกสิน 1
25 สรชา เทียมมณี 1
26 สุรีย์รัตน์ จัตุกูล 1
27 ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 1
28 กาญจนา เอมดิษฐ์ 1
29 สุรางค์ ชูโชติรส 1
30 ธัญลักษณ์ คล้ายรุ่ง 1
31 ดารุณีย์ แก้วสว่าง 1
32 อัจฉรา บุษยโกมุท 1
33 กันยา เลขวัฒนะ 1
34 Yupha Wongchai 1
35 สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์ 1
36 ปิยะนาถ สรวิสูตร 1
37 รุ่งสุรีย์ เรืองธาตรี 1
38 พระมหาธุวันต์ วรวรรณปรีชา 1
39 สุวิมล เติมผล 1
40 สุกัญญา บุญคง 1
41 ศิริลักษณ์ มาปง 1
42 พิพัฒน์ บุญพิทักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 2
3 2552 7
4 2551 10
5 2550 1
6 2546 1
7 1086 1
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ความต้องการการสนับสนุนเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของนักสังคมสงเคราะห์
2 ประเมินผลภารกิจเพื่อพิชิตความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว(โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
3 วิจัยความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานตามพันธกิจทางสังคมขององค์การเภสัช
ปี พ.ศ. 2553
4 ทัศนคติต่อขั้นตอนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ของผู้บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกรมคุมประพฤติในเขตกรุงเทพมหานคร
5 การใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2552
6 แรงจูงใจของผู้นำเยาวชนที่มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม :
7 การพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชนต่อการเฝ้าระวังปัญหาในชุมชนเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
8 แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมของเยาวชนในสถานศึกษา :
9 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานสหวิชาชีพของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
10 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
11 การพัฒนาบริการสังคมสำหรับคนพิการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
12 แนวทางการพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร
ปี พ.ศ. 2551
13 การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า :
14 แนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงในการทำงานของผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
15 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตนตามโครงการบ้าน สปส.1506 ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา
16 การเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการภายหลังการจดทะเบียนคนพิการ :
17 แนวทางการพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน
18 มาตรการการจัดระเบียบจราจรในทัศนะของผู้ขับรถในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1
19 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบต่อการขยายผลโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ :
20 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาเยาวชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21 แนวทางการส่งเสริมการได้รับสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ
22 แนวทางการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2550
23 การให้บริการเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ของโรงพยาบาลราชวิถี
ปี พ.ศ. 2546
24 พฤติกรรมและการตอบสนองของแพทย์ต่อระบบผลตอบแทนและมาตรการจูงใจที่มีความหมายต่อการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 โครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของชุมชน