ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- Rapeepong Supanchaimart
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rapeepong Suphanchaimat 9
2 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 7
3 Weerasak putthasri 4
4 ธัญธิตา วิสัยจร 4
5 Thunthita Wisaijohn 3
6 ปริญดา เสนีย์รัตนประยูร 3
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 3
8 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 3
9 วิชช์ เกษมทรัพย์ 3
10 ฐิติภรณ์ ตวงรัตนานนท์ 2
11 วราภรณ์ ปวงกันทา 2
12 Hathairat Kosiyaporn 2
13 พิกุลแก้ว ศรีนาม 2
14 Titiporn Tuangratananon 2
15 สิรินาฏ นิภาพร 2
16 Sataporn Julchoo 2
17 สตพร จุลชู 2
18 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 2
19 Vijj Kasemsup 2
20 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 2
21 Bongkot Napaumporn 2
22 Supon Limwattananonta 2
23 Parinda Seneerattanaprayul 2
24 คนางค์ คันธมธุรพจน์ 2
25 บงกช นภาอัมพร 2
26 Kanang Kantamaturapoj 2
27 Anond Kulthanmanusorn 1
28 จิราภรณ์ กมลรังสรรค์ 1
29 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
30 Waraporn Poungkantha 1
31 ประภาพร นพรัตยาภรณ์ 1
32 Kittipong Patsorn 1
33 ธีรพงษ์ คำพุฒ 1
34 นารีรัตน์ ผุดผ่อง 1
35 Nareerut Pudpong 1
36 Yaowaluk Wanwong 1
37 พัชรี เพชรทองหยก 1
38 Krisada Sawaengdee 1
39 กฤษดา แสวงดี 1
40 กัญจนา ติษยาธิคม 1
41 นงลักษณ์ พะไกยะ 1
42 สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ 1
43 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข,โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1
44 ชมพูนุท ไทยจินดา 1
45 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
46 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
48 Rajin Arora 1
49 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 1
50 รายิน อโรร่า 1
51 Sirinard Nipaporn 1
52 Angkana Sommanustweechai 1
53 อังคณา สมนัสทวีชัย 1
54 วลัยพร พัชรนฤมล 1
55 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 2
2 2561 2
3 2560 1
4 2556 1
5 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการด้านการศึกษาและงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียนสำหรับเด็กต่างด้าวในประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดระนอง
ปี พ.ศ. 2561
3 ประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าว สถานการณ์ ช่องว่าง ระบบบริการและผลกระทบด้านสุขภาพทิศทางสู่อนาคต
4 การจัดการนโยบายสาธารณะและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพของเทศบาลสามระดับในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2560
5 การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤตสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาการบริหารจัดการ การดำเนินการของสถานพยาบาลภายใต้นโยบายการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553