ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รองลาภ สุขมาสรวง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- รองลาภ สุขมาสรวง
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
2 การติดตามประชากร และการกระจายของควายป่า (Bubalus bubalis Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2555
3 การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
4 ความหลากชนิดและความมากมายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี
5 โครงการติดตามศึกษาสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในสวนจิตรลดา และวังสระปทุม
6 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่า (Elephas maximus Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย
7 นิเวศวิทยาของช้างป่า (Elephas maximus Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ
ปี พ.ศ. 2554
8 การติดตามศึกษาชนิดและประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
9 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เหมืองหินปูน บ.ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
10 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าบางชนิดในสภาพกรงเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2553
11 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย
12 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 4 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน
13 ความสัมพันธ์ของถิ่นอาศัยกับความชุกชุมของอึ่ง 4 ชนิด (Kaloula pulchra, K. mediolineata, Calluella guttulata และ Glyphoglossus molossus) บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2552
14 ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี
15 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 4 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน "(โครงการหลัก: ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่า
16 ผลของการเผาตามที่กำหนดต่อการใช้ถิ่นที่อาศัยของสัตว์กินพืชขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
ปี พ.ศ. 2550
17 สถานภาพสัตว์ป่าที่มีศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย