ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รศ.ศิริชัย พงษ์วิชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- ศิริชัย พงษ์วิชัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับ พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2556
3 การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาครในเขตภาคกลาง
4 การศึกษาศักยภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ของจังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สระแก้ว และสมุทรสาคร ในเขตภาคกลาง
5 การสำรวจโซ่อุปทานของพริกชี้ฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2553
6 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของความต้องการความช่วยเหลือของเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้และออทิซึม
ปี พ.ศ. 2552
7 แนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาติดเกมของเยาวชนไทย รวมทั้งการประเมินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม
8 การสำรวจและวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
9 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. 2524
10 การเปรียบเทียบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3 ชนิด (บีเอ็มดีพี, เอสเอเอส, เอสพีเอสเอส)