ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวิพิมพ์ ฉวีสุข
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรารถนา ปรารถนาดี 2
2 ณัฐชนก อมรเทวภัทร 2
3 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ 2
4 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ 2
5 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 2
6 ชุติมา ไวศรายุทธ์ 1
7 อรวรรณ โมกขะเวส 1
8 ธนัญญา วสุศรี 1
9 รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตตถธีรวงศ์ 1
10 ฐิติมา วงศ์อินตา 1
11 นางสาวรุ่งทิพย์ พุ่มกุมาร 1
12 นางสาวกนกวรรณ บัญชาดิฐ 1
13 นางสาวนิโลบล เหล่าเกษมสุขวงศ์ 1
14 รุ่งทิพย์ พุ่มกุมาร 1
15 กมลนาฏย์ คงวัดใหม่ 1
16 กนกวรรณ บัญชาดิฐ 1
17 นิโลบล เหล่าเกษมสุขวงศ์ 1
18 นางสาวสโรชา มรรคอนันตโชติ 1
19 ดร. มรกต ระวีวรรณ 1
20 สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล 1
21 ดร.นิภา โชคสัจจะวาที 1
22 เสกศักดิ์ ดวงมณี 1
23 อรพรรณ ศรีแสง 1
24 บุรินธร สันติชีวะเสถียร 1
25 พรทิพย์ จตุพรพิมล 1
26 อยุทธ์ อังศุธรวิไล 1
27 ทศวุฒิ วิวัฒนาพรชัย 1
28 พรธิภา องค์คุณารักษ์ 1
29 จิรพรรณ เสี่ยงโรคาพาธ 1
30 ดร.รุจ วัลยะเสวี 1
31 นายทอม รอส 1
32 วราภา มหากาญจนกุล 1
33 จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ 1
34 ระวี สุวรรณเดโชไชย 1
35 สุดสาย ตรีวานิช 1
36 รศ.ดร. จิรชัย พุทธกุลสมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 9
3 2554 3
4 2553 4
5 2552 1
6 2550 5
7 2549 1
8 2548 1
9 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
2 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3 การสร้างคุณค่าในโซ่อุปทานอาหารพร้อมบริโภค
ปี พ.ศ. 2555
4 การทำนายค่าความต้านทานแรงกดในแนวดิ่งของกล่องกระดาษลูกฟูกโดยแบบจำลองเครือข่ายประสาทเทียม
5 การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมัน
6 การวิเคราะห์ภาวะการตลาดบรรจุภัณฑ์ในระบบห่วงโช่อุทานอาหารแช่เย็นแช่เข็ง
7 การใช้แบบจำลองเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภคกุ้งพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร
8 คุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อบริการร้านอาหารสหโภชน์
9 คุณภาพการบริการของร้านอาหารสหโภชน์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 การวัดคุณภาพการบริการของร้านกาแฟในสถานีบริการน้ำมันในภาคตะวันออกของประเทศไทย
11 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ
12 การทำนายค่าความด้านแรงกดในแนวตั้งของแผ่นกระดาษลูกฟูกด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2554
13 การพยากรณ์ปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกของประเทศไทยด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ
14 พฤติกรรม ทัศนคติและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งพรีเมียม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
15 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและต้นทุนการผลิตของกุ้งพรีเมียม
ปี พ.ศ. 2553
16 โครงการประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน Supply chain champion ของอุตสาหกรรมกุ้งไทย
17 การสร้างและการเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล
18 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตกุ้งขาวแวนาไมด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณ
19 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกุ้งขาวแช่เยือกแข็งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษาความต้องการด้านปริมาณและองค์ความรู้ของบุคลากรด้านโลจิสติกส์ไทย ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
21 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารประเภทกุ้งแช่เยือกแข็ง
22 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
23 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียมของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการก่อโรค
24 พฤติกรรมและทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑ์นมแคลเซียมสูงของบุรุษในเขตกรุงเทพมหานคร
25 พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากสถานที่จัดจำหน่ายผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
26 การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด
ปี พ.ศ. 2548
27 การสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองสำหรับกระบวนการผลิตไซลิทอล