ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รวมพร มาลา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธิดารัตน์ เหมือนเดชา 13
2 กุลยา อุปพงษ์ 9
3 วิสุทธิ์ สุขบำรุง 9
4 ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ 3
5 อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ 3
6 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
7 องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
8 องค์การบริหาร ส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
9 องค์การบริหาร ส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัด อุตรดิตถ์ 1
10 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
11 องค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1
13 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
14 คณะวิทยาการจัดการ 1
15 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 1
16 อิราวัฒน์ ชมระกา 1
17 ศศิพร สุดใจ 1
18 องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก 1
19 เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
20 ศิริกานดา แหยมคง 1
21 องค์การบริหาร ส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 10
4 2550 1
5 2547 1
6 2546 2
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 แนวทางพัฒนาการประยุกตฺใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2557
2 โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล ของผลิตมะขามจิ๊ดจ้าดอบเกลือ
ปี พ.ศ. 2556
3 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อโครงการปรับปรุงการทำงานการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
4 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตามโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 ประจำปี 2556
5 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ประจำปี งบประมาณ 2556
7 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2556 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
9 การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการลดขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
10 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
11 การพัฒนาการจัดการธุรกิจวิชาการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง
12 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการลดขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
13 การศึกษาความเป็นไปได้และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2547
14 การศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนตามโครงการขึ้นทะเบียนคนจนของรัฐบาลของประชาชนตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2546
15 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
16 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการโปรแกรมบริหารธูรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์