ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รพี ดอกไม้เทศ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอมอร อังสุรัตน์ 14
2 จุฬารัตน์ วัฒนะ 8
3 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 6
4 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 6
5 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 6
6 ชัชชัย แก้วสนธิ 6
7 มานิต ลาเกลี้ยง 5
8 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 5
9 นงนุช ปรมาคม 5
10 หนูจันทร์ มาตา 5
11 สุชาติ สงวนพันธุ์ 4
12 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 4
13 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 3
14 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
15 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 3
16 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
17 คนึงรัตน์ คำมณี 3
18 ทรง กลิ่นประทุม 3
19 นริศรา อินทะสิริ 2
20 อาคเนย์ บุญเลิศ 2
21 ประหยัด ทิราวงศ์ 2
22 นวลจันทร์ พารักษา 2
23 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
24 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 1
25 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
26 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
27 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
28 วนิดา จูลเมตต์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2549 1
6 2548 1
7 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร : สุกร
2 มาตรฐานความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร:สุกร
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ปี พ.ศ. 2552
4 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ปี พ.ศ. 2551
5 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
6 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
ปี พ.ศ. 2549
7 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
8 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการผลิตเห็ดหอม ในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี