ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รณิดา ปิงเมือง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการวิจัยการศึกษาและการจัดการความรู้ด้านชีววัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในลุ่มน้ำกก - ลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 1 กรณีศึกษา : จังหวัดเชียงราย
4 การใช้กระบวนการศึกษาชุมชนในการเรียนการสอนวิชาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาแนวทางการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร กรณีศึกษา : การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรโผงเผง ตามภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาของชุมชนบ้านป่าห้า ตำบลทุ่งกอ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย