ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รจนา ไวยเจริญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มานิตา คงชื่นสิน 5
2 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
4 เสาวรี บำรุง 3
5 สุเทพ สหายา 3
6 อัมพร วิโนทัย 3
7 พวงผกา อ่างมณี 3
8 จรรยา มณีโชติ 3
9 ลักขณา บำรุงศรี 3
10 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
11 เบญจมาศ คำสืบ 3
12 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
13 ปิยะรัตน์ จังพล 3
14 ศศิธร ประพรม 3
15 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
16 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
17 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
18 ปรีชา แสงโสดา 3
19 อนุชา เหลาเคน 3
20 วลัยพร ศะศิประภา 3
21 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
22 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
23 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
24 เมธาพร พุฒขาว 3
25 ปรัชญา เอกฐิน 3
26 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
27 สุนัดดา เชาวลิต 3
28 ชมัยพร บัวมาศ 3
29 สายชล แสงแก้ว 3
30 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
31 มัตติกา ทองรส 3
32 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
33 อิทธิพล บรรณาการ 3
34 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
35 รัศมี สิมมา 3
36 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
37 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
38 ณิชา โป้ทอง 3
39 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
40 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
41 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
42 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
43 ปราสาททอง พรหมเกิด 2
44 ทัศนาพร ทัศคร 2
45 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 2
46 วิชาญ วรรธนะไกวัล 2
47 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 2
48 รุ่งนภา ทองเคร็ง 2
49 บุษราคัม อุดมศักดิ์ 2
50 สุชลวัจน์ ว่องไวลิขิต 2
51 สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง 2
52 ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ 2
53 บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ 2
54 ไตรเดช ข่ายทอง 2
55 พัชรีวรรณ จงจิตเมตต์ 2
56 เสริมศิริ คงแสงดาว 2
57 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
58 สุรีย์พร บัวอาจ 2
59 ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล 2
60 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 2
61 ดาราพร รินทะรักษ์ 2
62 รัตนา นชะพงษ์ 2
63 พจนา ตระกูลสุขรัตน์ 2
64 วิไลวรรณ เวชยันต์ 2
65 ทิพวรรณ กันหาญาติ 2
66 สาทิพย์ มาลี 2
67 สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี 2
68 เสาวนิตย์ โพธิ์พูนศักดิ์ 2
69 ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 543 3