ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุวดี คาดการณ์ไกล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี 26
2 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 26
3 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 25
4 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 23
5 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 23
6 ชูชัย ศุภวงศ์ 6
7 ไม่มีข้อมูล 4
8 ยุวดี วงษ์กระจ่าง 3
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
10 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์ 3
11 กมล ไชยสิทธิ์ 3
12 ภาวิน ศิริประภานุกูล 3
13 สุธาวัลย์ เสถียรไทย 3
14 พรพิศ ศิลขวุธท์ 3
15 Choochai Supawongse 2
16 เบ็ญจา จิรภัทรพิมล 2
17 สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 2
18 ไพสิฐ พานิชกุล 2
19 Suwit Wibulpolprasert 2
20 สกลฤทธิ์ จันทร์พุ่ม 2
21 การประชุมวิชาการเรื่องปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 2
22 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2
23 เพ็ญจันทร์ ประดับมุข 2
24 โสภารัตน์ จารุสมบัติ 2
25 สฤณี อาชวานันทกุล 2
26 นนท์ นุชหมอน 2
27 พิชญ รัชฎาวงศ์ 2
28 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 2
29 ปกป้อง ศรีสนิท 2
30 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 2
31 วรัญญู เสนาสุ 2
32 วรวิทย์ เจริญเลิศ 2
33 ดวงมณี เลาวกุล 2
34 ทิพวรรณ ประภามณฑล 1
35 สมพร จันทระ 1
36 ศุทธินี ดนตรี 1
37 สุภกร บัวสาย 1
38 รัฐพล อ้นแฉ่ง 1
39 การประชุมวิชาการเรื่อง ปฏิรูปเพื่อสุขภาพ ยุทธศาสตร์ใหม่สู่การพัฒนาระบบ (2539 : กรุงเทพมหานคร) 1
40 อุดม ทุมโฆสิต 1
41 อิสร์กุล อุณหเกตุ 1
42 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 1
43 แบ๊งค์ งามอรุณโชติ 1
44 ภัทชา ด้วงกลัด 1
45 ไพสิฐ พาณิชย์กุล 1
46 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ 1
47 วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 4
3 2552 1
4 2550 1
5 2539 1
6 2535 1
7 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โฉนดชุมชน
2 การกระจายอำนาจกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย
4 เกษตรพันธสัญญา: ภาพรวมและบทสำรวจประเด็นปัญหาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
5 การปฏิรูปกองทุนยุติธรรม
6 ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
7 การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
8 การปฏิรูปการกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพประเด็น “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ” ส่วนที่ 2 ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ: สถานการณ์และแนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2550
10 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยั่งยืนในบริบทของไทย
ปี พ.ศ. 2539
11 ประชาสังคมกับการพัฒนาสุขภาพ : บทวิเคราะห์ทางวิชาการ
ปี พ.ศ. 2535
12 นโยบายภาษีในการควบคุมมลพิษและผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมของไทย