ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุรวรรณ อนันตนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
2 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
3 มานิตา คงชื่นสิน 6
4 เมธาพร พุฒขาว 3
5 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
6 สุนัดดา เชาวลิต 3
7 ปรัชญา เอกฐิน 3
8 รัศมี สิมมา 3
9 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
10 อิทธิพล บรรณาการ 3
11 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
12 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
13 มัตติกา ทองรส 3
14 วลัยพร ศะศิประภา 3
15 อนุชา เหลาเคน 3
16 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
17 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
18 ปิยะรัตน์ จังพล 3
19 รจนา ไวยเจริญ 3
20 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
21 ศศิธร ประพรม 3
22 ชมัยพร บัวมาศ 3
23 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
24 ทรงทัพ แก้วตา 3
25 ศรีสุดา โท้ทอง 3
26 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
27 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
28 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
29 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
30 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
31 สุรีย์พร บัวอาจ 3
32 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
33 พวงผกา อ่างมณี 3
34 ณิชา โป้ทอง 3
35 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
36 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
37 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
38 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
39 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
40 สายชล แสงแก้ว 3
41 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
42 ปรีชา แสงโสดา 3
43 อุราพร หนูนารถ 3
44 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
45 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
46 ยงยุทธ คงซำน 3
47 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
48 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
49 อนัญญา เอกพันธุ 3
50 จอมใจ ชลาเขต 3
51 ลัคนา เขตสมุทร 3
52 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
53 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
54 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
55 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
56 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
57 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
58 ทัศนาพร ทัศคร 3
59 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
60 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
61 สากล วีริยานันท์ 3
62 นิวัติ อาระวิล 3
63 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
64 ลักขณา บำรุงศรี 3
65 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
66 อัมพร วิโนทัย 3
67 สุเทพ สหายา 3
68 เบญจมาศ คำสืบ 3
69 เสาวรี บำรุง 3
70 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
71 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
72 จรรยา มณีโชติ 3
73 ธัญชนก จงรักไทย 3
74 วนาพร วงษ์นิคง 3
75 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
76 อัจฉรา หวังอาษา 3
77 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
78 รางคนา โชติเศรษฐี 3
79 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
80 ปิยาณี หนูกาฬ 3
81 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
82 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
83 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
84 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
85 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 1
3 543 4