ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุรวรรณ อนันตนมณี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มานิตา คงชื่นสิน 6
2 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 6
3 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 6
4 ทรงทัพ แก้วตา 3
5 ศรีสุดา โท้ทอง 3
6 อภิรัชต์ สมฤทธิ์ 3
7 สมรวย รวมชัยอภิกุล 3
8 สุภาภรณ์ สาชาติ 3
9 ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ 3
10 ดาราพร รินทะรักษ์ 3
11 สุรีย์พร บัวอาจ 3
12 ยุพิน กสินเกษมพงษ์ 3
13 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
14 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
15 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
16 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
17 ณิชา โป้ทอง 3
18 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
19 พฤกษ์ คงสวัสดิ์ 3
20 สายชล แสงแก้ว 3
21 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
22 พวงผกา อ่างมณี 3
23 ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย 3
24 สุภัทร หนูสวัสดิ 3
25 ยงยุทธ คงซำน 3
26 อุราพร หนูนารถ 3
27 จอมใจ ชลาเขต 3
28 อนัญญา เอกพันธุ 3
29 สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง 3
30 สากล วีริยานันท์ 3
31 นิวัติ อาระวิล 3
32 สุนิตรา คามีศักดิ์ 3
33 นันทรัตน์ ศุภกาเนิด 3
34 ปรีดาวรรณ ไชยศรีชลธาร 3
35 วิไลศรี ลิมปพยอม 3
36 ณิชกานต์ นเรวุฒิกุล 3
37 พีระวรรณ พัฒนวิภาส 3
38 ทัศนาพร ทัศคร 3
39 ลัคนา เขตสมุทร 3
40 วัชรี วิทยวรรณกุล 3
41 เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ 3
42 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
43 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
44 ลักขณา บำรุงศรี 3
45 จรรยา มณีโชติ 3
46 อัมพร วิโนทัย 3
47 สุเทพ สหายา 3
48 รจนา ไวยเจริญ 3
49 เสาวรี บำรุง 3
50 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
51 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
52 ธัญชนก จงรักไทย 3
53 ศรีจานรรจ์ ศรีจันทรา 3
54 วนาพร วงษ์นิคง 3
55 วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูล 3
56 อัจฉรา หวังอาษา 3
57 รางคนา โชติเศรษฐี 3
58 ปิยาณี หนูกาฬ 3
59 สมเกียรติ กล๎าแข็ง 3
60 ปราสาททอง พรหมเกิด 3
61 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
62 เบญจมาศ คำสืบ 3
63 เมธาพร พุฒขาว 3
64 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
65 ปรีชา แสงโสดา 3
66 ปรัชญา เอกฐิน 3
67 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
68 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
69 รัศมี สิมมา 3
70 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
71 อิทธิพล บรรณาการ 3
72 สุนัดดา เชาวลิต 3
73 ชมัยพร บัวมาศ 3
74 อนุชา เหลาเคน 3
75 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
76 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
77 วลัยพร ศะศิประภา 3
78 ปิยะรัตน์ จังพล 3
79 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
80 มัตติกา ทองรส 3
81 ศศิธร ประพรม 3
82 อัมพิกา ปุนนจิตร 1
83 สุภาพ สุนทรนนท์ 1
84 นิตยา คงสวัสดิ์ 1
85 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2553 1
3 543 4