ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธพร อิสรชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 บทบาทของสภาองค์กรชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น กรณีศึกษาสภาองค์กรชุมชนในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2554
2 กระบวนการถอดถอนนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรีโดยวุฒิสภาภายใต้บริบทของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ปี พ.ศ. 2552
3 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย :
ปี พ.ศ. 2549
4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาไทยในรอบ 30 ปี (พ.ศ.2515-2545)
5 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2544
6 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
7 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย
8 อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทย