ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ยุทธนา ฎิระวณิชย์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พีระพงศ์ ทีฆสกุล 9
2 กำพล ประทีปชัยกูร 8
3 ไพโรจน์ คีรีรัตน์ 8
4 จอมภพ แววศักดิ์ 5
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 4
6 วิโรจน์ ยูรวงศ์ 4
7 ภราดร ภักดีวานิช 4
8 วีระ ไทยสยาม 3
9 สมบูรณ์ วรวุฒิคุณชัย 3
10 พิกุล วณิชาภิชาติ 3
11 ดวงพร คันธโชติ 3
12 จุฑารัตน์ ว่องพัฒนพล 2
13 วีรยา คุ้มเมือง 2
14 วัสสา คงนคร 2
15 สุเมธ ไชยประพัทธ์ 2
16 นันทพันธ์ นภัทรานันทน์ 2
17 ปิยะรัตน์ บุญแสวง 2
18 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
19 ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา 2
20 เชาวรัตน์ พรหมแพทย์ 2
21 ดรุณี ผ่องสุวรรณ 2
22 ณรงค์ สุวรรณมณี 2
23 โครงการวิจัย NRU 2
24 ชยุต นันทดุสิต 2
25 ชยุตม์ นันทดุสิต 2
26 ชูลีรัตน์ คงเรือง 2
27 อภิชาติ หนูทอง 2
28 นิรันดร มาแทน 2
29 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
30 สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ 1
31 รัตนา สดุดี 1
32 Yutthana Tirawanichakul 1
33 Chayut Nuntadusit 1
34 Paradorn Pakdeevanich 1
35 งบประมาณแผ่นดิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 2
3 2560 1
4 2553 4
5 2551 2
6 2550 3
7 2549 3
8 2548 2
9 2547 2
10 2530 1
11 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาคุณภาพของกล้วยเล็บมือนางอบแห้งด้วยพลังงานหมุนเวียนและการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2561
2 การพัฒนาระบบอบกล้วยประหยัดพลังงานด้วยการหมุนเวียนพลังงานทดแทน
3 การปรับปรุงผิวเมมเบรนเซลลูโลสไตรอะซิเตรทด้วยเทคนิคพลาสมาสำหรับการกรองโปรตีนในกระบวนการฟอร์เวิร์ดออสโมซิส
ปี พ.ศ. 2560
4 การอบแห้งแบบพุ่งชนเพื่อการผลิตข้าวกาบา: จลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาระบบผลิตยางแผ่นรมควันประสิทธิภาพสูงด้วยพลังงานทดแทนสำหรับเกษตรกรในทุกภูมิภาค
6 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกุ้งด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
7 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาดกำลัง 10 kWp
8 การประเมินทางเทคนิคของการเปลี่ยนรูปแก๊สชีวมวลเป็นพลังงานไฟฟ้าขนาด 10 kWp
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งข้าวนึ่ง ด้วยลมร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
10 การศึกษาแนวทางการกำจัดก๊าซพิษจากน้ำเสียน้ำยางข้นด้วยเทคนิคพลาสมาเคมี
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตากแห้งคุณภาพสูงของชุมชนภาคใต้ตอนล่างด้วยพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้า
12 การพัฒนาโรงอบอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์-ไฟฟ้าสำหรับชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
13 การเร่งอัตราการอบแห้งข้าวเปลือกชื้นด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าสถิตแรงสูง
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนากระบวนการเตรียมอาหารทะเลวัตถุดิบสำหรับการอบแห้งแบบผสมผสานความร้อนร่วม
15 เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
16 เทคนิคการวัดอุณหภูมิ โดยใช้สารเทอร์โมกราฟฟิกฟอสฟอร์
ปี พ.ศ. 2548
17 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
18 การอบแห้งที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
ปี พ.ศ. 2547
19 การพัฒนาเมมเบรนรูพรุนสม่ำเสมอด้วยอุปกรณ์พลาสมาสสชาชาร์ตไฟฟ้า
20 การศึกษาความเป็นไปได้ของการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยางแท่ง เอส ที อาร์ 20
ปี พ.ศ. 2530
21 การศึกษาความเหมาะสมเทคนิคการใช้งาน และเศรษฐศาสตร์ของเรือนอบแห้งและเก็บรักษาข้าวเปลือกด้วยแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 การพัฒนาสาธิตระบบอบแห้งยางเอส ที อาร์ และ ยางสกิมเพื่อผลิตยางแท่งคุณภาพ