ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
2 อนุชา เหลาเคน 6
3 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
4 ปรีชา แสงโสดา 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 วัลลีย์ อมรพล 3
7 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
8 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
9 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
10 สมพงษ์ ทองช่วย 3
11 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
12 บุญญาภา ศรีหาตา 3
13 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
14 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
15 สุภาพร สุขโต 3
16 เอมอร เพชรทอง 3
17 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
18 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
19 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
20 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
21 แฉล้ม มาศวรรณา 3
22 อานนท์ มลิพันธ์ 3
23 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
24 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
25 ประพิศ วองเทียม 3
26 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
27 จงรักษ์ จารุเนตร 3
28 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
29 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
30 กุลชาติ นำคจันทึก 3
31 โอภำษ บุญเส็ง 3
32 จำนง ชัญถาวร 3
33 สุมนำ งามผ่องใส 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
36 ศักดา พุทธพาธ 3
37 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
38 มานิตา คงชื่นสิน 3
39 ลักขณา บำรุงศรี 3
40 จรรยา มณีโชติ 3
41 เมธาพร พุฒขำว 3
42 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
43 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
44 มณี หาชานนท์ 3
45 กิติพร เจริญสุข 3
46 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
47 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
48 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
49 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
50 สาคร โรจนัย 3
51 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
52 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
53 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
54 พวงผกา อ่างมณี 3
55 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
56 สุนัดดา เชาวลิต 3
57 อิทธิพล บรรณาการ 3
58 ชมัยพร บัวมาศ 3
59 เมธาพร พุฒขาว 3
60 ปรัชญา เอกฐิน 3
61 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
62 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
63 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
64 โอภาษ บุญเส็ง 3
65 มัตติกา ทองรส 3
66 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
67 เบญจมาศ คำสืบ 3
68 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
69 สุเทพ สหายา 3
70 อัมพร วิโนทัย 3
71 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
72 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
73 ศศิธร ประพรม 3
74 ปิยะรัตน์ จังพล 3
75 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
76 วลัยพร ศะศิประภา 3
77 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
78 รัศมี สิมมา 3
79 สุชาติ คำอ่อน 3
80 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
81 ณิชา โป้ทอง 3
82 สันติ พรหมคำ 3
83 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
84 สายชล แสงแก้ว 3
85 สุภาวดี สมภาค 3
86 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
87 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
88 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
89 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
90 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
91 รจนา ไวยเจริญ 3
92 ประนอม ใจอ้าย 3
93 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
94 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
95 วินัย ศรวัต 3
96 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
97 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
98 ฉลอง เกิดศรี 3
99 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
100 อิสระ พุทธสิมมา 3
101 จารุวรรณ บางแวก 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 1
3 543 4