ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุชา เหลาเคน 6
2 ปรีชา แสงโสดา 6
3 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
4 เสาวรี บำรุง 6
5 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
6 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
7 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
8 ฉลอง เกิดศรี 3
9 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
10 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
11 ณิชา โป้ทอง 3
12 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
13 สุชาติ คำอ่อน 3
14 อิสระ พุทธสิมมา 3
15 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
16 สันติ พรหมคำ 3
17 ประนอม ใจอ้าย 3
18 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
19 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
20 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
21 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
22 รัศมี สิมมา 3
23 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
24 วินัย ศรวัต 3
25 รจนา ไวยเจริญ 3
26 สายชล แสงแก้ว 3
27 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
28 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
29 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
30 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
31 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
32 ประพิศ วองเทียม 3
33 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
34 จงรักษ์ จารุเนตร 3
35 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
36 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
37 สมพงษ์ ทองช่วย 3
38 วัลลีย์ อมรพล 3
39 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
40 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
41 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
42 อานนท์ มลิพันธ์ 3
43 สุภาวดี สมภาค 3
44 พวงผกา อ่างมณี 3
45 โอภาษ บุญเส็ง 3
46 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
47 จารุวรรณ บางแวก 3
48 กิติพร เจริญสุข 3
49 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
50 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
51 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
52 แฉล้ม มาศวรรณา 3
53 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
54 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
55 สาคร โรจนัย 3
56 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
57 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
58 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
59 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
60 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
61 จำนง ชัญถาวร 3
62 สุมนำ งามผ่องใส 3
63 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
64 เมธาพร พุฒขำว 3
65 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
66 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
67 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
68 สุภาพร สุขโต 3
69 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
70 เอมอร เพชรทอง 3
71 บุญญาภา ศรีหาตา 3
72 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
73 มณี หาชานนท์ 3
74 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
75 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
76 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
77 กุลชาติ นำคจันทึก 3
78 โอภำษ บุญเส็ง 3
79 ศศิธร ประพรม 3
80 ปิยะรัตน์ จังพล 3
81 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
82 วลัยพร ศะศิประภา 3
83 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
84 มัตติกา ทองรส 3
85 เมธาพร พุฒขาว 3
86 สุนัดดา เชาวลิต 3
87 อิทธิพล บรรณาการ 3
88 ชมัยพร บัวมาศ 3
89 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
90 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
91 ลักขณา บำรุงศรี 3
92 จรรยา มณีโชติ 3
93 ศักดา พุทธพาธ 3
94 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
95 มานิตา คงชื่นสิน 3
96 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
97 เบญจมาศ คำสืบ 3
98 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
99 สุเทพ สหายา 3
100 อัมพร วิโนทัย 3
101 ปรัชญา เอกฐิน 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 1
3 543 4