ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวรี บำรุง 6
2 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 6
3 ปรีชา แสงโสดา 6
4 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
5 อนุชา เหลาเคน 6
6 ศศิธร ประพรม 3
7 ปิยะรัตน์ จังพล 3
8 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
9 วลัยพร ศะศิประภา 3
10 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
11 ชมัยพร บัวมาศ 3
12 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
13 สุนัดดา เชาวลิต 3
14 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
15 อิทธิพล บรรณาการ 3
16 มัตติกา ทองรส 3
17 สุเทพ สหายา 3
18 ลักขณา บำรุงศรี 3
19 จรรยา มณีโชติ 3
20 ศักดา พุทธพาธ 3
21 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
22 มานิตา คงชื่นสิน 3
23 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
24 เบญจมาศ คำสืบ 3
25 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
26 เมธาพร พุฒขาว 3
27 อัมพร วิโนทัย 3
28 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
29 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
30 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
32 ฉลอง เกิดศรี 3
33 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
34 อิสระ พุทธสิมมา 3
35 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
36 สันติ พรหมคำ 3
37 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
38 สุชาติ คำอ่อน 3
39 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
40 ณิชา โป้ทอง 3
41 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
42 วินัย ศรวัต 3
43 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
44 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
45 โอภำษ บุญเส็ง 3
46 โอภาษ บุญเส็ง 3
47 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
48 รัศมี สิมมา 3
49 รจนา ไวยเจริญ 3
50 ประนอม ใจอ้าย 3
51 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
52 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
53 ปรัชญา เอกฐิน 3
54 สุมนำ งามผ่องใส 3
55 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
56 จงรักษ์ จารุเนตร 3
57 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
58 อานนท์ มลิพันธ์ 3
59 ประพิศ วองเทียม 3
60 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
61 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
62 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
63 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
64 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
65 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
66 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
67 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
68 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
69 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
70 สายชล แสงแก้ว 3
71 พวงผกา อ่างมณี 3
72 สุภาวดี สมภาค 3
73 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
74 แฉล้ม มาศวรรณา 3
75 กิติพร เจริญสุข 3
76 จารุวรรณ บางแวก 3
77 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
78 วัลลีย์ อมรพล 3
79 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
80 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
81 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
82 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
83 สาคร โรจนัย 3
84 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
85 จำนง ชัญถาวร 3
86 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
87 เมธาพร พุฒขำว 3
88 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
89 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
90 มณี หาชานนท์ 3
91 สุภาพร สุขโต 3
92 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
93 เอมอร เพชรทอง 3
94 สมพงษ์ ทองช่วย 3
95 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
96 บุญญาภา ศรีหาตา 3
97 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
98 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
99 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
100 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
101 กุลชาติ นำคจันทึก 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2546 1
3 543 4