ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยืน ภู่วรวรรณ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประภาส จงสถิตย์วัฒนา 16
2 วิวรรชน์ อิ่มอารมณ์ 12
3 อนุพนธ์ เซนสาส์น 10
4 สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 8
5 ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ 6
6 เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข 4
7 สมนึก คีรีโต 4
8 ศศิธร พูนเพิ่มสิริ 3
9 พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า 2
10 วรรณา เทียนมี 2
11 ศิริพร แตงเที่ยง 2
12 สมใจ บรรเทากุล 2
13 จเร เลิศสุดวิชัย 2
14 มันทนา ไปเร็ว 2
15 วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ 2
16 อัศนีย์ ก่อตระกูล 2
17 ทัศนาลัย บูรพาชีพ 2
18 กมลา นาคะศิริ 2
19 วิภากร วงศ์ไทย 2
20 จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ 1
21 สมหมาย อุดมวิทิต 1
22 สมชาย นำประเสริฐชัย 1
23 ธีรศักดิ์ รอดชูแสง 1
24 พิชญ์ วิมุกตะลพ 1
25 นงนุช อังยุรีกุล 1
26 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
27 เทียนชัย ประดิสถายน 1
28 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
29 สุภาพร สอนวงษ์ 1
30 กรองแก้ว อามาตย์เสนา 1
31 อโนมา สุวรรณาภิชาติ 1
32 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
33 บัณฑิต ชัยวิชญชาติ 1
34 จารึก สิงหปรีชา 1
35 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
36 สุมาลี สันติพลวุฒิ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2549 1
2 2545 1
3 2543 2
4 2540 1
5 2519 1
6 543 30